Dnia 27 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie kierownictwa Wyższego Urzędu Górniczego i Głównego Instytutu Górnictwa. Pracownicy nadzoru górniczego na podstawie analizy zagrożeń i przyczyn wypadków w górnictwie sformułowali kilka tematów badawczych, których opracowanie może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w branży wydobywającej kopaliny. Przekazano je naukowcom z GIG do ewentualnego uwzględnienia ich do zadań badawczych Głównego Instytutu Górnictwa.

Tematy te m.in. dotyczą:

- aktualizacji „Zasad oceny możliwości prowadzenia podziemnej eksploatacji górniczej z uwagi na ochronę obiektów budowlanych” z uwzględnieniem obowiązującego obecnie stanu prawnego oraz wiedzy technicznej;

- opracowania w formie instrukcji „Zasad oceny możliwości zagospodarowania terenów po zakończeniu działalności górniczej” - uwzględniającej m.in.: klasyfikację terenów, dokumentowanie procesu likwidacji zakładu górniczego, ocenę zagrożeń ze strony zlikwidowanych wyrobisk górniczych oraz zakresu prewencji, wymagań w zakresie projektowania obiektów budowlanych; 

- analizy i opracowania zasad dotyczących wymagań dla konstrukcji urządzeń mechanicznych, zasilanych energią inną niż elektryczna (np. sprężonego powietrza, lub hydraulicznego), przeznaczonych do stosowania w wyrobiskach zagrożonych wybuchem metanu i pyłu węglowego w podziemnych zakładach górniczych - w aspekcie możliwości spełnienia przez nie wymagań dla urządzeń grupy I kategorii M1.

W trakcie dyskusji omówiono także inne obszary współpracy z Głównym Instytutem Górnictwa. Będą one dotyczyć propozycji nowelizacji przepisów dla podziemnych zakładów górniczych, dobrych praktyk w zakresie odmetanowania wyrobisk oraz popularyzacji obudowy kotwowej jako wspomagającej obudowę podporową w kopalniach węgla kamiennego. Zaplanowano, że podobne spotkania będą odbywały się cyklicznie. Przedstawiciele GIG zobowiązali się przedstawić wyniki badań i ekspertyz, spośród 85 swoich statutowych zadań badawczych, które mogą być wykorzystane w bieżącej działalności nadzoru górniczego.

Źródło: www.wug.gov.pl, stan z dnia 29 stycznia 2015 r.