Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Przepisy nie przewidują innego wypadku, gdy pracodawca może wystawić skierowanie na badania kontrolne oprócz przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.
Według postanowień art. 229 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm) w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, która trwa dłużej niż 30 dni, pracownik podlega kontrolnym badaniom lekarskim. Badania te, prowadzi się w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Innej sytuacji wskazany wyżej przepis nie przewiduje.
Z kolei § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, Dz. U. Nr 69, poz. 332 z późn. zm.) stanowi, że lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne może poszerzyć jego zakres o dodatkowe specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe, a także wyznaczyć krótszy termin następnego badania, niż to określono we wskazówkach metodycznych, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny stanu zdrowia osoby przyjmowanej do pracy lub pracownika. W tym przepisie, chodzi jednak o termin następnego badania okresowego.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.