Projektowana zmiana przewiduje dodanie do Kodeksu pracy nowego artykułu, zgodnie z którym za nieważne uznane zostałyby weksle podpisane przez pracowników w celu zabezpieczenia roszczeń pracodawcy za ewentualnie powstałe szkody.

Według projektowanej nowelizacji samo żądanie od pracownika podpisania takiego weksla lub złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji i uznaniu ewentualnego długu stanowiłoby wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Wekslem in blanco może być zwykła kartka z napisem "weksel" i podpisem wystawcy - w tym wypadku pracownika. Nie musi być na nim podana: kwota zobowiązania, data i miejsce wystawienia, ani nazwisko osoby, która ma otrzymać zapłatę.

Niektórzy pracodawcy wymagają podpisania takich weksli już na etapie rekrutacji - by zabezpieczyć swoje interesy na wypadek, gdy zatrudniony pracownik postanowił odejść z pracy lub został z niej dyscyplinarnie zwolniony. Na podstawie podpisanego weksla in blanco pracownik może zostać zmuszony do zapłaty np. za szkolenie, które opłacił za niego pracodawca czy też do opłacenia kosztów uszkodzonego lub zniszczonego sprzętu służbowego.

Na to zjawisko zwracał już uwagę Główny Inspektor Pracy, który wskazywał przypadki gdy zwalniani dyscyplinarnie, pod byle pretekstem, pracownicy musieli zapłacić weksel i w efekcie oddawali pracodawcy sumy przekraczające nawet wysokość swoich dotychczasowych zarobków.