Rząd wypłaci 100 zł osobom pobierającym świadczenie pielęgnacyjne z urzędu
\

Od 1 lipca do 31 grudnia rząd będzie wypłacał pomoc finansową, realizowaną w ramach rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, z urzędu. Zwolnił tym samym beneficjentów pomocy z obowiązku składania wniosku.

W dniu 28 czerwca ogłoszone zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. poz. 732). Zgodnie z tym rozporządzeniem, postępowanie w sprawie ustalenia prawa do pomocy wszczyna się z urzędu. Rząd zrezygnował więc z wymogu składania wniosku, ponieważ większość uprawnionych korzystała z tej pomocy, co nie przynosiło budżetowi państwa oszczędności.

Prawo do pomocy przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi faktycznemu dziecka mającym ustalone za miesiąc lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad lub grudzień 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przyznane na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Pomoc przysługuje w wysokości 100 zł miesięcznie i jest przyznawana niezależnie od dochodu. Wypłata pomocy następuje w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego. Przyznanie oraz odmowa przyznania pomocy następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Rozporządzenie z dnia 25 czerwca 2012 r. oraz uchwała Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (M. P. poz. 455) wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2012 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 29 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 29 czerwca 2012 r.