Do pierwszego czytania przekazany został rządowy projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projektowana ustawa zakłada nowe sankcje za powierzenie wykonania pracy nielegalnie przebywającemu w Polsce obywatelowi państwa trzeciego: karę grzywny nie niższą niż 3 000 zł albo karę ograniczenia wolności - w przypadku uporczywego zatrudniania osoby przebywającej w Polsce wbrew przepisom, w przypadku gdy zatrudnienie to nie miało związku z prowadzoną przez sprawcę działalnością gospodarczą.

W projekcie przewidziano również nowe przestępstwa:

- powierzenie pracy osobie małoletniej przebywającej w Polsce bez ważnego dokumentu pobytowego lub równoczesne powierzenie pracy wielu osobom lub uporczywe powierzenie pracy osobie w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – zagrożone będzie karą grzywny albo karą ograniczenia wolności;

- powierzenie pracy osobie pokrzywdzonej przestępstwem określonym w art. 189a § 1 k.k. (przestępstwo handlu ludźmi) lub powierzenie pracy w warunkach szczególnego wyzysku – zagrożone będzie karą pozbawienia wolności do lat 3.

Skazani za ww. przestępstwa mają być wykluczeni z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przez okres 1 roku.

Wśród sankcji przewidzianych ustawą znajduje się również niemożność zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów osób fizycznych i prawnych wynagrodzenia wypłacanego nielegalnie przebywającemu oraz obciążenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy kosztami związanymi z przesłaniem zaległych płatności do państwa, do którego obywatel państwa trzeciego powrócił lub został wydalony.

Projekt ustawy przewiduje także wykreślenie z rejestru agencji zatrudnienia w przypadku zatrudnienia nielegalnie przebywającego cudzoziemca.

Za uporczywe ponawianie zatrudnienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, za zatrudnienie wielu osób, małoletniego lub ofiary handlu ludźmi lub w warunkach szczególnego wyzysku przewidziano:

- pozbawienie, na 3 lata, dostępu do pomocy publicznej (w tym funduszy UE), a w przypadku podmiotów zbiorowych – na okres od 1 roku do 5 lat;

- zwrot instrumentów pomocy publicznej uzyskanych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wykrycie nielegalnego zatrudnienia.

Do założeń ustawy należy również objęcie współodpowiedzialnością finansową głównego wykonawcy z tytułu zatrudnienia cudzoziemców przebywających w Polsce nielegalnie przez podwykonawcę oraz objęcie osób prawnych sankcjami za uchybienia związane z nielegalnym zatrudnieniem cudzoziemców.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 20 stycznia 2012 r.