Celem Funduszu jest ograniczenie najcięższych form ubóstwa, przez udzielanie niefinansowego wsparcia osobom najbardziej potrzebującym poprzez pomoc żywnościową lub podstawową pomoc materialną oraz działania na rzecz włączenia społecznego mające na celu integrację społeczną osób najbardziej potrzebujących, którzy są zbyt oddaleni od rynku pracy, aby skorzystać ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Państwa członkowskie porozumiały się co do zasady odnośnie Decyzji Rady w sprawie Trójstronnego szczytu społecznego do spraw wzrostu i zatrudnienia, która dostosowuje decyzję Rady z 2003 r. do zmian instytucjonalnych wprowadzonych Traktatem z Lizbony i jednocześnie odzwierciedla pozytywne wyniki praktycznych doświadczeń związanych z funkcjonowaniem tego Szczytu po 2010 r.

W trakcie posiedzenia odbyły się trzy debaty. Pierwsza z nich była poświęcona Semestrowi Europejskiemu oraz przygotowaniu do posiedzenia Rady Europejskiej, która odbędzie się w dniach 20-21 marca 2014 r. Wiele państw członkowskich podkreśliło rolę Semestru Europejskiego jako skutecznego instrumentu koordynacji, planowania, wdrażania i monitorowania polityki gospodarczej. W trakcie debaty podkreślono konieczność kontynuacji działań na rzecz pogłębienia reform, zwalczania bezrobocia, aktywnego udziału wszystkich zainteresowanych podmiotów, wzmocnienia społecznego wymiaru Unii Gospodarczo-Walutowej oraz zacieśnienia współpracy między poszczególnymi konfiguracjami Rady.

Ministrowie podjęli również temat bezrobocia osób młodych, w szczególności zaś implementacji Gwarancji dla młodzieży. Rada przyjęła także Wniosek dotyczący zalecenia Rady w sprawie jakości ram dla staży, który ma stanowić wytyczne dla państw członkowskich i ułatwić przechodzenie z etapu zdobywania wykształcenia do etapu życia zawodowego, a tym samym przyczynić się do zwiększenia szans młodzieży na rynku pracy.

Ponadto, Komisja Europejska zaprezentowała Komunikat w sprawie głównych celów strategii „Europa 2020”, który zawiera podsumowanie dotychczasowych osiągnięć, a zarazem przedstawia wnioski do dalszych działań na rzecz trwałego, zrównoważonego i włączającego wzrostu. Przedstawiciele państw członkowskich podkreślili, że Strategia wnosi wartość dodaną, ale wskazali na trudności z realizacją niektórych jej celów wskutek kryzysu gospodarczego. Podkreślono konieczność kontynuacji wysiłków na rzecz wzrostu, zatrudnienia i włączenia społecznego.

Prezydencja grecka poinformowała o osiągnięciu podczas tzw. trilogów porozumienia z Parlamentem Europejskim w sprawie projektu dyrektywy wykonawczej dotyczącej delegowania pracowników.