Kiedy w 2013 roku komentowaliśmy pierwszą edycję naszego barometru, mieliśmy do czynienia z dużą niepewnością gospodarczą, co bezpośrednio przekładało się na trudną sytuację na rynku pracy i silne cechy tzw. Rynku Pracodawcy. W tym roku, w związku z większym popytem inwestycyjnym ze strony polskich firm i przyspieszeniem polskiej gospodarki, wskaźniki obrazujące rynek pracy poprawiły się. W czerwcu stopa bezrobocia, zgodnie z szacunkami Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, była najniższa od dwóch lat i wyniosła 12,1%. W miesiącach wakacyjnych może być jeszcze niższa, wzmocniona dodatkowo sezonem letnim – mówi Tomasz Hanczarek, prezes zarządu Work Service S.A. Pozytywne sygnały zaczyna odczuwać także statystyczny Polak. Z przeprowadzonego przez nas badania wynika, że prawie 8 na 10 pracowników jest spokojnych o swoje zatrudnienie. Jest to wynik o 14 p.p. lepszy do ubiegłorocznego i jednocześnie najwyższy od kilku lat – dodaje Tomasz Hanczarek. Najlepiej pewność pracy i rosnący popyt na polskiego pracownika ilustruje mocny skok oczekiwań płacowych.

Zdaniem pracownika optymisty
 
Tylko 16% (2013 r.: 27%) zapytanych Polaków boi się o swoje zatrudnienie w najbliższych dwóch latach. Taką obawę zadeklarowało dwa razy więcej kobiet niż mężczyzn (odpowiednio 23% i 11%) oraz najczęściej osoby zatrudnione na niepełny etat i zarabiające poniżej średniej krajowej. W jaki sposób pracownik będzie szukać nowego zatrudnienia i czy zajmie mu to dużo czasu? Niemal trzy czwarte zapytanych przez nas pracowników liczy na znajomych, ponad połowa planuje przeglądać ogłoszenia i samodzielnie wysyłać aplikacje do firm. Polski pracownik jest też optymistą w kwestii czasu poszukiwania pracy. Ponad połowa respondentów jest przekonana, że nowe zatrudnienie znajdzie już w ciągu trzech miesięcy – mówi Krzysztof Inglot, Dyrektor Działu Rozwoju Rynków w Work Service S.A.
 
Zdaniem pracodawcy realisty
 
W czasie, gdy tylko co szósty pracownik obawia się o swoje zatrudnienie, zdecydowana większość pracodawców (78% firm) planuje utrzymać obecny poziom miejsc pracy lub go zwiększyć. Stabilną kondycję polskich firm potwierdza także fakt, że 12% firm zamierza zwiększyć poziom zatrudnienia w najbliższym kwartale (2013 r.: 12%), a jedynie 6% myśli o redukcji etatów (2013 r.: 7,5%). Ponad połowa przedsiębiorstw będzie zatrudniać pracowników niższego i średniego szczebla (odpowiednio 53% i 52%), a jedynie co dwudziesta firma będzie poszukiwać kandydatów do kadry zarządzającej. To kolejna „jaskółka”, która potwierdza coraz lepszą kondycję polskiej gospodarki. Znaczący wzrost zamówień, zarówno krajowych jak i pochodzących z państw UE, mobilizuje firmy do zwiększania swoich mocy produkcyjnych, a w konsekwencji do tworzenia nowych miejsc pracy – podkreśla Tomasz Hanczarek. 
 
Pracownik i pracodawca w kwestii podwyżek poróżnieni
 
Pracownicy odczuwają pozytywne zmiany na rynku i chcą zarabiać więcej – aż 49% respondentów spodziewa się uzyskania podwyżki w najbliższym czasie. W porównaniu do ubiegłorocznej edycji badania ich liczba wzrosła aż o 11 p.p. (2013r.: 38%), a znacząco zmalała (o 6 p.p.) liczba oczekujących jego obniżenia – do 1%. Zdecydowanie mniejszymi optymistami w kwestii polityki płacowej są pracodawcy. Znakomita większość z nich (87%) zamierza utrzymać aktualny poziom płac, a tylko 5% firm myśli o jego podniesieniu. Otrzymane wyniki po raz kolejny obrazują silną presję płacową ze strony pracowników, co w naszym przekonaniu jest następstwem licznych rekrutacji, które w ciągu ostatnich dwóch kwartałów silnie budują popyt na pracownika również najniżej wykwalifikowanego. Nie bez znaczenia jest też głośna dyskusja nt. płacy minimalnej. Gdy weźmiemy pod uwagę dynamikę minimalnego wynagrodzenia w krajach Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 10 lat, Polska zajmuje miejsce w czołówce, ze wzrostem na poziomie aż 98%. To nie jest najlepsza wiadomość dla polskiej gospodarki i pracodawcy, dla którego oznacza wyższe koszty pracy i presję społeczną – mówi Inglot.
Sytuacja na rynku pracy wyraźnie poprawia się od początku roku, Polacy są coraz bardziej pewni swojego zatrudnienia, a do urzędów pracy udaje się coraz mniej bezrobotnych. Liczę, że taki klimat utrzyma się i tegoroczny wskaźnik bezrobocia zamkniemy na poziomie poniżej 13% – podsumowuje prezes zarządu Work Service S.A. Polski pracodawca potrzebuje czasu, aby oswoić się z presją płacową i zmienić przygotowywane jeszcze w klimacie kryzysu strategie personalne na 2014 rok. Zmiana ta jednak jest nieunikniona, co pokazuje rosnące zainteresowanie polskich pracodawców pracownikami ze wschodu oraz chęcią ponoszenia kosztów dowozu pracowników. A to jest zawsze ostatnią linią obrony pracodawcy przed podniesieniem wynagrodzeń polskiemu pracownikowi i wejściem w konkurencję płacową z okolicznymi pracodawcami – dodaje Hanczarek.
 
Metodologia badania
 
Dane prezentowane w ramach Barometru Rynku Pracy 2 zostały przygotowane i opracowane na zlecenie Work Service S.A. przez instytut Millward Brown S.A. Badanie zostało podzielone na dwie kategorie:
Pracowników – Badanie zrealizowano na próbie osób pracujących (N=522) dobranej z ogólnopolskiej reprezentatywnej próby dorosłych Polaków N=1004 (dobranych zgodnie ze strukturą populacji pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz klasy wielkości i województwa miejsca zamieszkania). Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby pracujących to +/-4,4%. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI w czerwcu 2014 r.
Pracodawców – Badanie zrealizowano na próbie pracodawców (N=300) dobranych w kwotach dla wielkości zatrudnienia, po 100 wywiadów dla firm małych (10-49 pracowników), średnich (50-249 pracowników) oraz dużych (250+ pracowników), z uwzględnieniem województwa – miejsca prowadzenia działalności oraz branży firmy. Maksymalny błąd pomiaru dla całej próby to +/- 5,8%, a dla wyróżnionych trzech klas wielkości zatrudnienia +/- 10,2%. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI w czerwcu 2014 r.
 
Źródło: inf. pras. Work Service