Renta socjalna również dla osoby czasowo przebywającej za granicą - ustawa do podpisu Prezydenta
\

W czwartek 7 sierpnia Senat przyjął bez poprawek nowelizację ustawy o rencie socjalnej i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Ustawa przewiduje, że rentę socjalną będzie można pobierać mimo czasowego przebywania poza granicami Polski.

Obecnie osoba opuszczająca Polskę - bez względu na cel wyjazdu traci uprawnienie do tego świadczenia. Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, która jest całkowicie niezdolna do pracy i niezdolność ta powstała przed ukończeniem 18. roku życia albo w trakcie nauki lub studiów przed ukończeniem 25. roku życia. Świadczenie jest zawieszane po osiągnięciu przychodów przekraczających 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Zgodnie z nowymi przepisami, zmiany będą dotyczyć m.in. obywateli polskich oraz spełniających przewidziane w ustawie kryteria cudzoziemców, obywateli państw Unii Europejskiej i EFTA (Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu) oraz członków ich rodzin, jeśli posiadają prawo pobytu w Polsce. Projekt wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 25 czerwca 2013 r., w którym TK zakwestionował uzależnienie przyznania i wypłacania renty socjalnej obywatelom polskim od wymogu przebywania w Polsce.

Teraz ustawa trafi do podpisu Prezydenta.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.senat.gov.pl, stan z dnia 8 sierpnia 2014 r.

Data publikacji: 8 sierpnia 2014 r.