W latach 2006-2012 w działaniach mających ograniczyć negatywne skutki stresu zawodowego uczestniczyło ponad 18 tys. pracowników i pracodawców. Ocenę stresogenności cech pracy przeprowadzono w prawie 550 przedsiębiorstwach, oceniając blisko 7 tys. stanowisk pracy. Osobom zainteresowanym problematyką stresu zawodowego udzielono ok. 6 tys. porad.

W 2013 r. PIP prowadziła działania kontrolno-nadzorcze w kilku obszarach dotyczących równego traktowania w ramach kontroli: przestrzegania przez agencje zatrudnienia ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przestrzegania przepisów prawa wobec pracowników tymczasowych oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej, w tym wykonywanej przez cudzoziemców. W zeszłym roku PIP zrealizowała m.in. 188 kontroli agencji zatrudnienia, podczas których badano przestrzeganie przez podmioty świadczące tego rodzaju usługi przepisów odnoszących się do równego traktowania i niedyskryminacji.
Ponadto podczas posiedzenia Rada przyjmie stanowisko w sprawie sprawozdania z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r.