Przeglądy instalacji elektrycznej

Przepisem określającym czasokres badań instalacji elektrycznych jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) – dalej p.b. W art. 62 p.b. ustawodawca zobowiązuje zarządcę lub właściciela obiektu budowlanego do okresowych kontroli obiektów podczas ich użytkowania. Są to okresowe kontrole wykonywane co najmniej raz w roku i okresowe kontrole wykonywane co najmniej raz na pięć lat.

Raz na 5 lat

Kontrole wykonywane co najmniej raz na pięć lat polegają na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą tą, powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. Należy tu zwrócić uwagę, że p.b. określa termin badania jako "co najmniej raz na pięć lat", a więc nie można trzymać się tu sztywnej reguły raz na pięć lat.

Raz na rok

W badaniach okresowych wykonywanych w okresach co najmniej raz w roku p.b. nie wymienia instalacji elektrycznej, ale zobowiązuje właściciela lub zarządcę obiektu do sprawdzenia stanu technicznego m.in. elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Instalacja elektryczna i piorunochronna jest "instalacją" narażoną na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu.

Sugerowane czasokresy badań

Racjonalne wymagania w sprawie czasokresów badań eksploatacyjnych urządzeń i instalacji elektrycznych określają "Wytyczne wykonywania okresowych badań sprawności technicznej urządzeń oraz instalacji elektrycznych i piorunochronnych" opracowane przez COBOR "Elektromontaż" w 1999 r. Wytyczne te, podają czasokresy badań, które zależą od rodzaju pomieszczenia oraz dotyczą: 1. rezystencji izolacji; 2. skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Wszystkie czasokresy określane są jako "nie rzadziej niż co...". I tak:

  • pomieszczenie o wyziewach żrących – 1: jeden rok; 2: jeden rok.
  • zagrożenie wybuchem – 1: jeden rok; 2: jeden rok.
  • otwarta przestrzeń – 1: pięć lat; 2: jeden rok.
  • bardzo wilgotne (ok. 100%) i przejściowo wilgotne (75 do 100%) – 1: pięć lat; 2: jeden rok.
  • gorące o temp. powietrza ponad 35(0)C – 1: pięć lat; 2: jeden rok.
  • zagrożone pożarem – 1: jeden rok; 2: pięć lat.
  • stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZL II i ZL III) – 1: jeden rok; 2: pięć lat.
  • zapylone – 1: pięć lat; 2: pięć lat.
  • pozostałe pomieszczenia – 1: pięć lat; 2: pięć lat.

Niektórzy autorzy komentarzy uważają, że podanych w "Wytycznych..."czasokresów nie należy traktować w kategorii obowiązku, a tylko jako zalecenia. Jednak podkreślają oni, że zalecenia te spełniają zasady wiedzy technicznej, w związku z czym, mogą być dopuszczone przez obowiązujące prawo, określone w p.b.
Obowiązek okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, zgodnie z p.b. nie obejmuje właścicieli i zarządów: budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych: budownictwa zagrodowego i letniskowego, a także wymienionych w art. 29 ust. 1. p.b. W tym ostatnim przypadku jest to obszerny wykaz, więc nie ma sensu go tu przytaczać.