Ustawa rozszerza obowiązki informacyjne pracodawców prowadzących pracownicze programy emerytalne (PPE). Według nowych przepisów maksymalna dopuszczalna długość okresu oczekiwania na nabycie uprawnień emerytalnych lub oba te okresy nie powinny przekraczać 3 lat w przypadku pracowników, których stosunek pracy ustaje z powodów innych niż nabycie uprawnień emerytalnych.

Nowela rozszerza obowiązki informacyjne pracodawców prowadzących PPE. Zobowiązano zarządzających pracowniczymi programami emerytalnymi do niezwłocznego przekazywania pracodawcom prowadzącym program – na ich wniosek – informacji dotyczących wartości środków zgromadzonych na rachunku pracownika (aktywnego uczestnika) lub byłego pracownika.

Pracodawcy nie zawsze są bowiem w posiadaniu wymaganego przepisami kompletu informacji.Wprowadza także obowiązek dokonania – do 31 stycznia 2019 r. – zmian w rejestrze pracowniczych programów emerytalnych.