ont-size:10.0pt;ont-family:"Times New Roman";mso-ansi-language:#0400;mso-fareast-language:#0400;mso-bidi-language:#0400;}

Każdy pracodawca powinien być przygotowany na to, że jego pracownik zostanie wezwany do udziału w szkoleniu związanym z odbyciem ćwiczeń wojskowych. Zazwyczaj takie szkolenie trwa tylko 10 dni ale pomimo tego mogą wystąpić problemy organizacyjne w przypadku mniejszych zakładów pracy lub pracowników zatrudnionych na wysoce specjalistycznych stanowiskach. Warto więc wcześniej przeanalizować jakie obowiązki ma pracodawca w związku z ćwiczeniami wojskowymi odbywanymi przez pracowników.

Pierwszy podstawowy obowiązek pracodawcy związany jest z koniecznością udzielenia pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych urlopu bezpłatnego na okres trwania  tych ćwiczeń. Pracodawca powinien jednak pamiętać, iż w czasie trwania urlopu bezpłatnego pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy.

Udział w ćwiczeniach wojskowych generuje konieczność poniesienia określonych kosztów przez pracownika ale też pracodawcę.

Zasadą jest, iż pracownik w okresie ćwiczeń nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Nie oznacza to jednak, iż pracownik definitywnie traci na tym finansowo bowiem pracownik ma prawo do otrzymania świadczenia pieniężnego z budżetu państwa. Tak więc pracownik ma prawo do rekompensaty utraconego wynagrodzenia choć nie zawsze będzie ono równe wynagrodzeniu jakie pracownik osiągnąłby pracując nie odbywając ćwiczeń wojskowych. Jeśli pracownik zarabia bardzo dobrze wówczas świadczenie z budżetu państwa nie zapewni mu uzyskania pełnego wynagrodzenia za okres ćwiczeń wojskowych.

Jak zatem oblicza się należne pracownikowi świadczenie za okres ćwiczeń wojskowych. Świadczenie pieniężne za każdy dzień ćwiczeń wojskowych stanowi kwota 1/30 miesięcznego wynagrodzenia lub dochodu, pomnożona przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych. Jednak kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (w sierpniu 2013 wyniosło 3760,45 zł). Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca wójt lub burmistrz (prezydent miasta) na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych. Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

 

Należy jednak dodać, iż pomimo zasady finansowania udziału pracownika w ćwiczeniach wojskowych przez budżet państwa niektórzy pracodawcy i tak decydują się na wypłatę pracownikowi wynagrodzenia. Wówczas oczywiście świadczenie pieniężne z budżetu państwa nie przysługuje.

 

Udział w ćwiczeniach wojskowych pracownika to konieczność poniesienia dodatkowych kosztów również przez pracodawcę.

 

Co do zasady pracodawcy maja prawo do rekompensaty kosztów poniesionych w związku z udziałem pracowników w ćwiczeniach wojskowych. Sposób obliczania i dokumentowania kosztów został uregulowany w rozporządzeniu w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej. Świadczenie wypłaca się pracodawcy za okres odbywania przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej.

 

Jakie zatem koszty może ponieść pracodawca. Koszty pracodawcy mogą być związane z koniecznością przeszkolenia nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo na zajmowanym uprzednio przez żołnierza rezerwy stanowisku pracy, odbycia szkolenia zastępującego pracownika z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, przydzielenia odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, opłat za przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych, ubezpieczenia związanego ze specyfiką wykonywanego zawodu, przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym także kosztów zleconej usługi pośrednictwa pracy, jednorazowej odprawy w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia przysługującej pracownikowi powołanemu do okresowej służby wojskowej oraz inne należności udokumentowane przez pracodawcę.