Pracownik sprzątający poparzył się pozostawionym przez laboranta chemicznego dozownikiem w zlewie po kwasie siarkowym 95 PR.W trakcie kontroli zostało ujawnione, że pracownicy nie są zapoznawani na bieżąco z kartami charakterystyk. Karty są z 2014 roku, brak jest zapisów ze szkolenia na stanowisku pracy, dozowniki się pouszkadzane.

Kiedy mówi się o wypadku pracownika z winy pracodawcy czy jest to jednoznaczne z tym, że osoby kierujące pracownikami dopuszczają się poważnych uchybień i zaniedbań?

Pracodawca nie zawsze jest jedyną osobą odpowiedzialną za wypadek przy pracy. Odpowiedzialność mogą ponieść także osoby kierujące pracownikami (kierownicy wydziałów, majstrowie, brygadziści itp.).

Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy jest podstawowym obowiązkiem pracodawcy - art. 15 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p.. Ponadto stosownie do art. 207 k.p. ponosi on odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 § 2 k.p. Jednakże oprócz pracodawcy za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i przestrzeganie przepisów bhp w procesie pracy ponoszą również osoby kierujące pracownikami, które stosownie do art. 212 k.p. są obowiązane:

1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;

3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;

4) dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;

5) egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

6) zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.

[-DOKUMENT_HTML-]

Tym samym, w sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy, nie zawsze to pracodawca będzie ponosił odpowiedzialność. Odpowiedzialność mogą ponieść także osoby kierujące pracownikami (kierownicy wydziałów, majstrowie, brygadziści itp.), które organizują lub tolerują wykonywanie pracy przez podległych im pracowników z naruszeniem przepisów bhp. Mogą one ponieść odpowiedzialnością za wykroczenie lub odpowiedzialność karną, odpowiedzialność odszkodowawczą wobec poszkodowanego pracownika lub członków jego rodziny. Każdorazowo odpowiedzialność ta będzie uzależniona do stopnia winy, przyczynienia się do wypadku przez pracodawcę lub inne osoby oraz skutków wypadku (por. wyrok SN z dnia 12 grudnia 2012 r., V KK 64/12).

Tym samym nie zawsze w sytuacji, gdy osoby kierujące pracownikami przyczyniły się do powstania zdarzenia wypadkowego odpowiedzialność karna, wykroczeniowa, odszkodowawcza będzie ciążyła na pracodawcy (rozumianego jako osoba fizyczna).