W dobie coraz większej dynamiki zmian, a także złożoności zjawisk społeczno-gospodarczych wzmocnienie i ustabilizowanie regionalnego oraz lokalnych rynków pracy wymaga przede wszystkim nowego, ale też kompleksowego podejścia do pojawiających się wyzwań.

W związku z korzystną sytuacją gospodarczą i dynamicznym rozwojem przedsiębiorczości w województwie pomorskim powstają nowe miejsca pracy. Mieszkańcy Pomorza chętniej podejmują zatrudnienie, a pracodawcy potrzebują coraz więcej pracowników. Z jednej strony notowane jest rekordowo niskie bezrobocie i wzrost liczby ofert pracy, z drugiej pracodawcy mają trudności ze znalezieniem kompetentnej kadry, a zasoby pracy kurczą się. Dzisiejszy rynek pracy na Pomorzu to rynek o zachwianej proporcji popytu i podaży, która coraz bardziej przechyla się na niekorzyść pracodawców. Firmy muszą przygotować się na coraz większy niedobór kadry pracowniczej, a tym samym zrewidować dotychczasowe podejście do rekrutacji i zadbać o zwiększenie efektywności i trwałości zatrudniania swoich pracowników.

Wraz ze spadkiem liczby osób bezrobotnych struktura tej zbiorowości ulega istotnym zmianom. W rejestrach powiatowych urzędów pracy pozostają osoby długotrwale bezrobotne, których aktywizacja staje się coraz trudniejsza. To, jak podaje Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku, jedno z ważniejszych wyzwań pomorskiego rynku pracy.

Pomorskie Obserwatorium Rynku Pracy (PORP) wskazuje natomiast, że rosnący deficyt podaży zasobów pracy będzie coraz bardziej potęgował presję na otwarcie rynku pracy na imigrantów. Dlatego jednym ze sposobów zniwelowania problemów kadrowych powinna być racjonalna i długofalowa polityka migracyjna – zauważa PORP.

Na podstawie diagnozy sytuacji na rynku pracy w województwie pomorskim sformułowanych zostało pięć kluczowych wyzwań na rok 2018 dla Pomorza: 
1.    promowanie przedsiębiorczości, 
2.    dopasowanie kwalifikacji i kompetencji do potrzeb rynku pracy, 
3.    wzmocnienie mobilności przestrzennej i zawodowej, 
4.    zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów pracy,
5.    wzmocnienie działań wspierających instytucje rynku pracy.

Samorząd województwa pomorskiego corocznie, na podstawie Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia, przygotowuje i realizuje Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia, który określa priorytetowe grupy bezrobotnych i innych osób wymagających wsparcia. Za realizację zadań odpowiada Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2018 dostępny jest tutaj >> (do pobrania w formacie .pdf)