1. Przepisy ogólne
Pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku oraz zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje w celu zachowania wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. Wymagania
Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności w pomieszczeniach pracy należy zapewnić:
1) oświetlenie naturalne i sztuczne,
2) odpowiednią temperaturę,
3) wymianę powietrza
4) zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami - § 14-15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) - dalej r.o.b.h.p.

W pomieszczeniach pracy, w których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia (takie jak m.in. wysoka temperatura, hałas, drgania, promieniowanie, gazy, pyły), powinny zostać zastosowane przez pracodawcę rozwiązania techniczne uniemożliwiające przedostawanie się ich do innych pomieszczeń pracy oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
Wszystkie pomieszczenia, w których występują substancje szkodliwe lub wybuchowe powinny mieć pokrycie ochronne, które będzie je zabezpieczało przed absorpcją i gromadzeniem się pyłu.
Pomieszczenia muszą być wykonane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa dla tego typu robót lub znajdujących się tam urządzeń oraz zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. (§ 16 r.o.b.h.p.).
W pomieszczeniach oraz na drogach znajdujących się w obiektach budowlanych podłogi powinny być:
1) stabilne,
2) równe,
3) nieśliskie,
4) niepalne,
5) odporne na ścieranie oraz nacisk, a także łatwe do utrzymania w czystości.
Ze względu na niebezpieczeństwo zawalania się obiektów budowlanych, w pomieszczeniach magazynowych i na drogach, a więc w miejscach najbardziej obciążonych, powinny zostać umieszczone informacje o dopuszczalnym obciążeniu stropów (§ 17 r.o.b.h.p.).

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.