Pracownicy mają prawo do różnych przerw. Standardowo, w każdym dniu, w którym wymiar czasu pracy obejmuje co najmniej 6 godzin, każda zatrudniona osoba ma prawo do 15-minutowej przerwy wliczonej do czasu pracy (tzw. przerwa śniadaniowa). Niezależnie od niej może wystąpić również obowiązek zapewnienia m.in. przerwy w związku z pracą przy monitorze ekranowym.

Czytaj również: Kodeks ma być bardziej propracowniczy i prorodzinny, ale pracodawcy zaniepokojeni>>
Sprawdź też: Bezpieczeństwo i higiena pracy a call center >>>

Przerwy w pracy przy komputerze

Zgodnie z par. 7 pkt 2 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 973) pracownik obsługujący monitor ekranowy ma prawo do co najmniej 5-minutowej przerwy, wliczonej do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Aby jednak prawo takie – i odpowiadający mu obowiązek pracodawcy udzielenie przerwy – powstało, muszą być spełnione łącznie dwa warunki:

  • pracownik użytkuje monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy,
  • pracodawca nie zapewni mu możliwości łączenia przemiennego pracy związanej z obsługą monitora z innymi rodzajowo pracami nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała, przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy monitorze.

Sprawdź też: Dokonywanie oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe >>>

Dodatkowa przerwa 5-minutowa przysługuje nie każdej zatrudnionej osobie, ale tylko takiej, która przy komputerze pracuje regularnie, przez połowę pełnego wymiaru czasu pracy. Ma ona do niej prawo wtedy, gdy nie zapewniono jej łączenia przemiennego pracy związanej z obsługą monitora z innymi rodzajowo pracami nie obciążającymi narządu wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała, przy nieprzekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy monitorze. Przy wielu pracach w rzeczywistości mamy w pełni do czynienia z realizacją czynności różnych rodzajowo, nie tylko powiązanych z pracą przy komputerze (spotkania służbowe odbywane zarówno w tym samym pomieszczeniu, jak i w innych, wyjścia do innego działu, praca z dokumentami wydrukowanymi itp.). Wyłączenie prawa do przerwy następować będzie jednak tylko wtedy, gdy te inne czynności są faktycznie wykonywane, a ponadto występują z taką częstotliwością by skutkowały nieprzekraczaniem maksymalnie godziny ciągłej pracy przy monitorze.

Ważne!  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: monitorze ekranowym należy przez to rozumieć urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym tub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu.

Czytaj też: Wyposażenie oraz prawidłowa organizacja stanowiska komputerowego - komentarz praktyczny >>>

Czytaj też: Prawo pracownika do refundacji okularów korygujących wzrok >>>

Nie można również zapominać o wyłączeniach. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:

  1. kabin kierowców oraz kabin sterowniczych maszyn i pojazdów,
  2. systemów komputerowych na pokładach środków transportu,
  3. systemów komputerowych przeznaczonych głównie do użytku publicznego,
  4. systemów przenośnych nie przeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy,
  5. kalkulatorów, kas rejestrujących i innych urządzeń z małymi ekranami do prezentacji danych lub wyników pomiarów,
  6. maszyn do pisania z wyświetlaczem ekranowym.

W konsekwencji, przy obsłudze monitorów w takich okolicznościach (miejscach itp.) nie znajdzie zastosowania obowiązek udzielenia przerwy.

Czytaj więcej: Bezpieczna praca przy komputerze - komentarz praktyczny >>>

 


Prawo do przerwy ma też stażysta i praktykant

Warto zaznaczyć, że prawo do przerwy ma również stażysta oraz praktykant, jeżeli użytkują monitor przez co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.

Należy również pamiętać o przerwie narzuconej przepisami rozporządzenia z 3 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią (Dz. U. z 2017 r., poz. 796). W oparciu o przepisy tego rozporządzenia, za pracę wzbronione kobietom w ciąży uważa się prace na stanowiskach z monitorami ekranowymi w łącznym czasie przekraczającym 8 godzin na dobę, przy czym czas spędzony przy obsłudze monitora ekranowego nie może jednorazowo przekraczać 50 minut, po którym to czasie powinna nastąpić co najmniej 10-minutowa przerwa, wliczana do czasu pracy.

Współpraca: Magdalena Rycak