Odpowiedź: Osoby przebywające na zwolnieniu chorobowym, nawet przez cały miesiąc, uwzględnia się przy ustalaniu liczby ubezpieczonych, którą podaje się w informacji ZUS IWA.

Uzasadnienie: Na podstawie art. 31 ust. 6 i 7 w zw. z art. 28 ust. 2 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 z późn. zm.) - dalej u.w.p.c.z., firmy zgłaszające do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych, które były zgłoszone w ZUS nieprzerwanie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia poprzedniego roku i co najmniej 1 dzień w styczniu danego roku jako płatnicy składkę na ubezpieczenie wypadkowe, do 31 stycznia 2013 r. mają obowiązek przekazać do ZUS informację ZUS IWA za rok 2012. Przy czym muszą figurować w rejestrze REGON na dzień 31 grudnia 2012 r.
Zgodnie z art. 31 ust. 6 u.w.p.c.z. dokument ZUS IWA zawiera w szczególności:
- dane identyfikacyjne płatnika składek, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
- rodzaj działalności według PKD,
- liczbę ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczenia wypadkowego,
- adres płatnika składek.
Sposób ustalania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe uzależniony jest od liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez danego płatnika do ubezpieczenia wypadkowego. Jak wynika z treści art. 28 ust. 3 u.w.p.c.z., liczbę ubezpieczonych, ustala się jako iloraz sumy ubezpieczonych podlegających ubezpieczeniu wypadkowemu w ciągu poszczególnych miesięcy poprzedniego roku kalendarzowego i liczby miesięcy, przez które płatnik składek był w poprzednim roku kalendarzowym zgłoszony w ZUS co najmniej 1 dzień
Zgodnie z wyjaśnieniami ZUS, przy ustalaniu liczby ubezpieczonych nie bierze się pod uwagę osób, które:
- podlegają ubezpieczeniom społecznym, ale nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu,
- cały miesiąc przebywały na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, pobierały zasiłek macierzyński, zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego bądź zostały powołane do odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz
- za które za dany miesiąc są rozliczane składki lub wykazywane świadczenia po ustaniu tytułu do ubezpieczeń społecznych (tj. w miesiącu, za który składany jest imienny raport miesięczny za daną osobę, nie podlegała ona ubezpieczeniu wypadkowemu ani przez jeden dzień).
Ponieważ okres pobierania wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego stanowi jedynie przerwę w opłacaniu składek, a pracownik w dalszym ciągu podlega wszystkim ubezpieczeniom, w tym ubezpieczeniu wypadkowemu, należy go brać pod uwagę przy ustalaniu liczby ubezpieczonych dla potrzeb wypełnienia informacji ZUS IWA.