Opublikowany tekst jednolity ustawy z 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 736) uwzględnia zmiany wprowadzone:
1) ustawą z 10.06.2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz.U. poz. 904),
2) ustawą z 16.11.2016 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2138),
3) ustawą z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60)
oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 14.03.2017 r.
Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.