Od 1 marca do 31 maja 2015 r. renta socjalna zostanie zawieszona, jeżeli osoba pobierająca tę rentę osiągnie przychód w kwocie 2759,90 zł. To o 113,10 zł więcej niż w lutym.

Tak wynika z komunikatu Prezesa ZUS z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2014 r. ogłoszonego do celów emerytalnych, stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej (M.P. poz. 219).

Renta socjalna ulega zawieszeniu, w przypadku gdy osoba uprawniona osiągnęła przychód w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS dla celów emerytalnych.

Prezes GUS w komunikacie z 10 lutego 2015 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2014 r. wyniosło 3942,67 zł. Jest ono wyższe o 161,53 zł od przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2014 r., które wynosiło 3781,14 zł.

Od 1 marca do 31 maja 2015 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia będzie wynosiła 2759,90 zł. To o 113,10 zł więcej niż w lutym.

W okresie od 1 grudnia do 28 lutego 2015 r. kwota ta wynosiła 2646,80 zł.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.monitorpolski.gov.pl, stan z dnia 20 lutego 2015 r.