Od czerwca wzrasta wynagrodzenie pracownika młodocianego
\

Od 1 czerwca wzrasta wysokość wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Prezes GUS w komunikacie z 11 maja 2012 r. ogłosił, iż przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2012 r. wyniosło 3646,09 zł.

Od 1 czerwca 2012 r. wynagrodzenie pracowników młodocianych wynosi więc:

1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) - 145,84 zł,

2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) - 182,30 zł,

3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) - 218,77 zł.

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1 marca 2012 r. do 31 maja 2012 r. wynosi:

1) w pierwszym roku nauki:

- ubezpieczenie emerytalne - 14,23 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

- ubezpieczenie rentowe - 9,48 zł (płatnik), 2,19 zł (ubezpieczony),

- ubezpieczenie chorobowe - 3,57 (ubezpieczony),

2) w drugim roku nauki:

- ubezpieczenie emerytalne - 17,79 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

- ubezpieczenie rentowe - 11,85 zł (płatnik), 2,73 zł (ubezpieczony),

- ubezpieczenie chorobowe - 4,47 (ubezpieczony),

3) w trzecim roku nauki:

- ubezpieczenie emerytalne - 21,35 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

- ubezpieczenie rentowe - 14,22 zł (płatnik), 3,28 zł (ubezpieczony),

- ubezpieczenie chorobowe - 5,36 (ubezpieczony).

Źródło: www.stat.gov.pl, stan z dnia 14 maja 2012 r.

Data publikacji: 14 maja 2012 r.