Rozporządzenie z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) - dalej r.u.u.w.e., zawiera zasady obliczania wynagrodzenia urlopowego, które polegają na:

1) ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy za 1 godzinę pracy;
2) obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop mnożąc ekwiwalent za 1 godzinę urlopu przez liczbę godzin niewykorzystanego przez pracownika urlopu wypoczynkowego.
 

Ustalenie wynagrodzenia urlopowego odbywa się w ten sposób, że podstawę wymiaru (wynagrodzenie za pracę pracownika ustalone według zasad przewidzianych w r.u.u.w.e.) należy podzielić przez liczbę godzin, w czasie których pracownik świadczył pracę w okresie, z którego została ustalona podstawa, a następnie tak ustalone wynagrodzenie (za 1 godzinę pracy) pomnożyć przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu w ramach normalnego czasu pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, gdyby w tym czasie nie korzystał z urlopu.

PRZYKŁAD
Pracownica korzystała w lutym 2008 r. z 3 dni urlopu wypoczynkowego. Jej wynagrodzenie składa się ze zmiennych składników (premia oraz dodatek funkcyjny). W przyjętym okresie rozliczeniowym (3 miesięcy) podstawa wymiaru wynosiła 6550 zł. W celu obliczenia wynagrodzenia urlopowego pracownicy należy:
– ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia sumując wynagrodzenia za listopad 2007 r., które wyniosło 2000 zł, za grudzień 2007 r. – 2300 zł oraz za styczeń 2008 r. – 2250 zł (razem 6550 zł);
– podzielić podstawę wymiaru przez lic zbę godzin, w czasie których pracownica świadczyła pracę w okresie, z którego ustalona została podstawa wymiaru: 6550 zł ÷ 496 godziny (168 godziny za listopad + 152 godziny za grudzień + 176 godzin za styczeń) = 13,20 zł;
– tak ustalone wynagrodzenie należy pomnożyć przez liczbę godzin, jakie pracownica przepracowałby w czasie urlopu zgodnie z obowiązującym ją rozkładem czasu pracy gdyby w tym czasie nie korzystała z urlopu: 13,20 zł x 24 (3 dni urlopu w 8-godzinnym rozkładzie czasu pracy) = 316,80 zł
Wynagrodzenie za 3 dni urlopu wypoczynkowego wyniesie 316 zł i 80 gr.

Obliczenie ekwiwalentu za niewykorzystany przez pracownika urlop wypoczynkowy następuje poprzez:
– podzielenie sumy miesięcznych wynagrodzeń pracownika przez współczynnik urlopowy, otrzymamy w ten sposób ekwiwalent za 1 dzień urlopu;
– ekwiwalent za 1 dzień urlopu należy podzielić przez 8 – będzie to ekwiwalent za 1 godzinę urlopu;
– tak otrzymaną wartość należy podzielić przez liczbę godzin niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego – ekwiwalent pieniężny przysługujący pracownikowi za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

PRZYKŁAD
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w stałej stawce miesięcznej w wysokości 1800 zł. W lutym 2008 r. wygasła zawarta z nim umowa o pracę na czas określony. W związku z tym nie wykorzystał przysługujących mu 5 dni urlopu wypoczynkowego. Ekwiwalent za urlop wyniesie:
– 1800 ÷ W (współczynnik – w 2008 r. jest to 21) = 85,71 zł
– 85,71 ÷ 8 = 10,71
– 10,71 x 40 godzin (5 dni niewykorzystanego urlopu x 8 godzin pracy obowiązujące pracownika) = 428,4 zł – tyle wyniesie ekwiwalent za niewykorzystane przez pracownika 5 dni urlopu wypoczynkowego.

Współczynnik ekwiwalentowy na 2008 r.

Współczynnik ekwiwalentowy służący do obliczania ekwiwalentu za niewykorzystany przez pracownika w naturze urlop wypoczynkowy jest ustalany w każdym roku odrębnie. Stosuje się go do obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w ciągu tego roku kalendarzowego.
Współczynnik ekwiwalentowy oblicza się odejmując od liczby dni w danym roku kalendarzowym łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy wynikających z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy a następnie otrzymany wynik – dzieli się przez 12.
W 2008 r. więc będzie to:

- 366 dni kalendarzowych
- 52 niedziele
- 52 dni wolnych wynikających z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodnia pracy (najczęściej w praktyce są to soboty)
- 10 dni świąt przypadających w inne dni niż niedziela:
• Nowy Rok (1 stycznia – wtorek)
• drugi dzień Wielkiej Nocy (24 marca - poniedziałek)
• Święto Państwowe Pierwszego Maja (1 maja – czwartek)
• Święto Narodowe Trzeciego Maja (3 maja – sobota)
• dzień Bożego Ciała (22 maja – czwartek)
• Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia – piątek)
• Wszystkich Świętych (1 listopada - sobota)
• Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada - wtorek)
• pierwszy dzień Bożego Narodzenia (25 grudnia – czwartek)
• drugi dzień Bożego Narodzenia (26 grudnia – piątek)

Dokonać należy następujących obliczeń:
366 – (52 + 52 + 10) = 366 - 114 = 252 : 12 = 21
Wartość współczynnika w 2008 r. wynosi 21

Podana wartość służy do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany w naturze urlop dotyczy zatrudnionych na pełnym etacie.