Resort pracy przygotował nowy wzór oświadczenia niezbędnego do przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego w wersji elektronicznej przy użyciu Terminala Mobilnego. Ponadto obecny wzór kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego zostanie przystosowany do ustalania przez pracowników socjalnych sytuacji określonych w ustawach o świadczeniach rodzinnych i ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Znajdujący się na etapie konsultacji publicznych projekt nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego reguluje: terminy i sposób przeprowadzania wywiadu; wzór kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego; wzór oświadczenia o stanie majątkowym; wzór oświadczenia, o którym mowa w art. 107 ust. 5g ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz wzór legitymacji pracownika socjalnego.

Poza wskazanymi powyżej zmianami, projekt powtarza dotychczasowe rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. poz. 712).

W projekcie przewidziano możliwość wykorzystania dotychczasowego wzoru kwestionariusza wywiadu do czasu wyczerpania nakładu, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz legitymacji pracownika socjalnego do dnia upływu jej ważności.

Opracowanie: Agnieszka Zatyka-Szlachcic, RPE WK

Źródło: legislacja.gov.pl, stan z dnia 7 kwietnia 2016 r.