Nowy projekt w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca
\

Minister Spraw Wewnętrznych przedstawił projekt rozporządzenia określającego wysokość minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zawartego w art. 63o ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach. Przepis art. 63o został wprowadzony do ustawy poprzez nowelizację dokonaną ustawą o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (obecnie druk nr 206). W projekcie rozporządzenia wskazano, że wysokość minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji w zawodach, w których istnieje szczególne zapotrzebowanie na pracowników i które należą do pierwszej lub drugiej grupy wielkiej zawodów w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wynosi rocznie 48953 zł. W przypadku pozostałych zawodów wysokość tego minimalnego wynagrodzenia wynosi rocznie 61191 zł. Regulacje przewidziane w rozporządzeniu są całkowicie nowe i powinny wejść w życie z dniem wejścia w życie ustawy zawierającej podstawy prawne do wydania tego rozporządzenia. W chwili obecnej projekt o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jest procedowany w Sejmie. Planowany termin wejścia w życie ustawy to 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: www.legislacja.rcl.gov.pl, stan z dnia 7 maja 2012 r.

Data publikacji: 7 maja 2012 r.