Nowe zadania dla naukowców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkursy na wykonanie kolejnych projektów w ramach strategicznego projektu badawczego pt. "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach".

Nowo sformułowane cztery tematy badawcze są następujące: 1) wyznaczanie współczynnika korekcji pomiędzy automatycznym pomiarem prędkości powietrza a uśrednioną wartością prędkości mierzoną anemometrem ręcznym; 2) opracowanie systemu zarządzania zmęczeniem u pracowników zatrudnionych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny; 3) opracowanie odzieży ochronnej dla ratowników górniczych; 4) opracowanie systemów orientacji i sygnalizowania kierunku wycofania się załogi na drogach ucieczkowych w chodnikach przyścianowych.

Realizacja Strategicznego projektu badawczego „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach” rozpoczęła się w 2010 r. Jest on efektem wdrażania wniosków formułowanych przez Komisje powołane przez prezesa Wyższego Urzędu Górniczego do zbadania przyczyn i okoliczności największych katastrof górniczych w ostatnim dziesięcioleciu. Obecnie zawiera 12 tematów badawczych. Ich zakres tematyczny był rozszerzany z inicjatywy dr inż. Piotra Litwy, prezesa WUG, przewodniczącego Komitetu Sterującego strategicznego projektu badawczego pt. „Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach”.

Realizacja strategicznego projektu badawczego powinna przynieść nowe podejście do rozpoznawania i zwalczania trzech głównych zagrożeń polskiego górnictwa, czyli metanowego, pożarowego oraz klimatycznego. Pierwszy konkurs, ogłoszony w 2010 r. dotyczył następujących problemów:

- opracowania nowej kategoryzacji zagrożeń naturalnych w podziemnych zakładach górniczych wraz z jej doświadczalną weryfikacją,

- opracowania zasad projektowania robót górniczych w warunkach występowania skojarzonego zagrożenia metanowo-pożarowego w aspekcie systemów przewietrzania w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

- opracowania zasad pomiarów i badań parametrów powietrza kopalnianego dla oceny zagrożenia metanowego i pożarowego w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

- poprawy efektywności odmetanowania górotworu w warunkach dużej koncentracji wydobycia w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

- opracowania zasad zatrudniania pracowników w warunkach zagrożenia klimatycznego w podziemnych zakładach górniczych.

Źródło: www.wug.gov.pl, stan z dnia 8 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 8 stycznia 2013 r.