Ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy pamiętać, że nie może być ona większa od kwoty trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy. W 2016 roku zmieni się wysokość tej kwoty.

W 2016 r. kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie wynosiła 121.650 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosi 4055 zł - zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1442). Od nadwyżki ponad tę kwotę nie pobiera się składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Natomiast 60% od kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (wynoszącej 4055 zł) stanowi kwota 2433 zł będąca w 2016 r. minimalną podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, dla osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących.

Obwieszczenie w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2016 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zostało podpisane przez minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbietę Rafalską w dniu 21 grudnia 2015 r.

Opracowanie: Marta Schodzińska

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 28 grudnia 2015 r.