Od tej daty zacznie bowiem obowiązywać ustawa o L- 4 mundurowych. Nowe przepisy przewidują, że za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusze i żołnierze otrzymywać będą co do zasady 80% uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym. Takie reguły są analogicznie do rozwiązań przyjętych w powszechnym, pracowniczym systemie ubezpieczeń. Świadczenie w wysokości 80% będzie przysługiwało w razie nieobecności funkcjonariusza na służbie z powodu choroby niemającej związku ze służbą, konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem własnym lub małżonka do ukończenia przez nie 14. roku życia, konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny.

O 20% niższe niż do tej pory będzie przysługiwało uposażenie na osobistą opiekę nad dzieckiem własnym lub małżonka do ukończenia przez nie 8 r.ż w razie: nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, porodu lub choroby małżonka stale opiekującego się dzieckiem, jeżeli poród lub choroba uniemożliwia temu małżonkowi sprawowanie opieki nad dzieckiem, pobytu małżonka policjanta stale opiekująceg się dzieckiem np. w szpitalu.

Funkcjonariusze i żołnierze będą otrzymywać 100% uposażenia jeśli są na zwolnieniu lekarskim m.in. z powodu: choroby lub wypadku mającego związek ze służbą, choroby przypadającej w czasie ciąży, choroby podczas służby poza granicami kraju lub gdy choroba jest wynikiem działań o charakterze bohaterskim. Pieniądze, o które zostaną ograniczone uposażenia osób na zwolnieniach lekarskich, będą przeznaczone w całości na nagrody w ramach funduszu nagród i zapomóg. Nagrody dostaną funkcjonariusze oraz żołnierze, którzy wykonują zajęcia służbowe w zastępstwie chorych kolegów. Nowa ustawa przewiduje, że mundurowi, którzy przebywając na zwolnieniu lekarskim będą pracować zarobkowo lub wykorzystywać zwolnienie niezgodnie z jego celem, stracą prawo do uposażenia za cały okres tego zwolnienia.

Ustawa określa podstawy przebywania funkcjonariuszy na zwolnieniach lekarskich i wskazuje okoliczności, w których pomimo pozostawania na zwolnieniu, funkcjonariusz otrzymywać będzie niepomniejszone uposażenie. Wyznacza jakie rodzaje dokumentów będą honorowane odpowiednio dla przyczyny zwolnienia. Istotną część nowelizacji stanowią inkorporowane do treści ustawy zasady przyznawania i obliczania nagród rocznych. Nowe przepisy przewidują wypłatę nagród rocznych, które będą stanowiły 1/12 uposażenia otrzymanego w roku, za który nagroda przysługuje. W razie przebywania na zwolnieniu wysokość nagrody ulegnie zmniejszeniu.