Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego w Warszawie jeszcze do końca września prowadzi rekrutację na drugą edycję Studiów Podyplomowych „Negocjacje i mediacje - biznesowe, sądowe i pozasądowe”.

To propozycja nakierowana na zdobycie praktycznej wiedzy, umiejętności i uprawnień do prowadzenia mediacji w kilku kategoriach (certyfikaty Polskiego Centrum Mediacji).

Studia realizowane są w partnerstwie z Polskim Centrum Mediacji. Zajęcia to przede wszystkim warsztaty i symulacje, poprowadzą je doświadczeni naukowcy i trenerzy-mediatorzy, prawnicy, psychologowie. Studia adresowane są do absolwentów prawa, ekonomii i zarządzania, ale też resocjalizacji, psychologii i kierunków pedagogicznych.

Program przewiduje część wspólną zajęć i podział na dwie specjalizacje:

- negocjacje i mediacje w biznesie (specjalizacja obejmie: organizację przedsiębiorstwa minimalizującą ryzyko wystąpienia konfliktu, podstawy prawne funkcjonowania w Polsce przedsiębiorstw, specyfikę sporów gospodarczych, proces windykacji długów, negocjacje handlowe oraz mediacje cywilno-gospodarcze (certyfikat PCM z uprawnieniami do wpisu na listę stałych mediatorów) i mediacje pracownicze uwzględniające rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy;

- mediacje w sprawach karnych, nieletnich, rodzinnych i cywilnych (specjalizacja obejmie teoretyczne podstawy oraz symulacje mediacji i da kwalifikacje do prowadzenia mediacji w ww. typach spraw).

Zdobytą wiedzę i umiejętności słuchacze będą mogli wykorzystać w działalności biznesowej, zarządzaniu przedsiębiorstwem, w sądach, placówkach resocjalizacyjnych, edukacyjnych, działalności społecznej i związkowej.

Partner merytoryczny kierunku - Polskie Centrum Mediacji - gwarantuje szkolenie mediatorów zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Sprawiedliwości, a także standardami opracowanymi przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów.

Więcej informacji na temat studiów podyplomowych „Negocjacje i mediacje - biznesowe, sądowe i pozasądowe” na stronie internetowej Uczelni:

www.lazarski.pl/centrum-ksztalcenia-podyplomowego/kierunki/negocjacje-i-mediacje