Niecały tydzień, bo do 15 stycznia 2015 r., przedsiębiorcy, którzy prowadzili jednoosobową działalność gospodarczą i zalegają ze składkami na ubezpieczenia społeczne za okres od stycznia 1999 r. do lutego 2009 r., mogą składać wnioski do ZUS o umorzenie długu.

Wnioski złożone po 15 stycznia zostaną bez rozpoznania. Ustawa z 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność przewiduje jednak wyjątek dla osób, którym po 15 stycznia 2013 r. ZUS wydał decyzję o podleganiu obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, decyzję o wysokości zadłużenia z tytułu składek, decyzję o odpowiedzialności osób trzecich lub odpowiedzialności spadkobierców. Ci przedsiębiorcy mają 12 miesięcy na złożenie wniosku o umorzenie długu, a termin ten liczy się od dnia uprawomocnienia się wyżej wymienionych decyzji. Tylko w takich przypadkach można będzie złożyć wniosek po 15 stycznia 2015 r. A zatem, również osoby, które teraz jeszcze nie wiedzą, że mają długi z tytułu niezapłaconych składek, a ZUS wezwie do ich zapłaty po 15 stycznia 2015 r., będą miały jeszcze rok na złożenie wniosku o umorzenie zaległości. ZUS najczęściej kwestionuje umowy zlecenia, na podstawie których pracowali przed laty i wydaje decyzję, w której nakazuje opłacenie pełnych składek od prowadzonej równolegle działalności gospodarczej. Wszyscy pozostali powinni pamiętać, że termin na skorzystanie z abolicji jest zawity. To oznacza, że nie ma możliwości jego późniejszego przywrócenia.

Wniosek o umorzenie należności można złożyć osobiście w dowolnej jednostce ZUS lub pocztą. W tym ostatnim wypadku decyduje data nadania przesyłki.

Warunkiem umorzenia zaległości składkowych osobom, które otrzymały lub dopiero otrzymają decyzję o warunkach umorzenia jest uregulowanie, w ciągu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się tejże decyzji, wszystkich należności niepodlegających umorzeniu. Jeśli przedsiębiorca nie jest w stanie uregulować innych długów, wówczas może wystąpić do ZUS o ich rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności. Duże znaczenie ma też, czy przedsiębiorca prowadził działalność po 1 września 2012 r. Jeśli tak, musi donieść dokumenty o jego kondycji finansowej. Umorzenie zaległych składek jest bowiem traktowane przez UE jako pomoc publiczna dla firm działających na konkurencyjnym rynku.

Gdy przedsiębiorca dostanie decyzję określającej warunki umorzenia należności, wówczas może dowiedzieć się w ZUS o wysokość kwot, które nie podlegają umorzeniu. Wystarczy, że uda się do jednostki organizacyjnej ZUS właściwej ze względu na miejsce prowadzenia pozarolniczej działalności.

Przedsiębiorca, który otrzymał lub otrzyma decyzję o odmowie umorzenia należności na podstawie przepisów ustawy abolicyjnej, może ponownie złożyć wniosek w tej sprawie. Musi jednak to zrobić do 15 stycznia 2015 r.

Do końca września 2014 r. wpłynęło do ZUS 106.498 wniosków o umorzenie należności. Do tej pory ZUS wydał 30.740 decyzji o umorzeniu należności na kwotę 572.659.786 zł.

Agnieszka Rosa