Nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 15 maja 2015 r. przewiduje od przyszłego roku zmianę formy zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego niezdolność ubezpieczonego do pracy. W związku z tym zmianie ulegną również: zakres danych wymaganych przy składaniu wniosku o wypłatę zasiłków, zakres danych zaświadczeń oraz oświadczeń stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków oraz inne dokumenty stanowiące podstawę przyznania i wypłaty zasiłków.

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków jest wykonaniem delegacji ustawowej w tym zakresie. Znajduje się on obecnie na etapie konsultacji publicznych.

W rozporządzeniu określono dokumenty stanowiące podstawę przyznania oraz wypłaty zasiłków chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego oraz zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, a także zasady przekazywania ich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Większość przepisów projektowanego rozporządzenia stanowi powtórzenie przepisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1594), uzupełnione o dokumenty w formie elektronicznej określone w ww. nowelizacji.

Dodatkowym rozszerzeniem w stosunku do obowiązującego rozporządzenia jest określenie dokumentów niezbędnych do wypłaty odpowiednich świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ubezpieczonemu ojcu dziecka w wypadku śmierci nieubezpieczonej matki dziecka, porzucenia przez nią dziecka lub stanu jej zdrowia uniemożliwiającego sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem l stycznia 2016 r., wraz z wejściem w życie ustawy z dnia 15 maja 2015 o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1066).

Źródło: www.rcl.gov.pl, stan z dnia 24 sierpnia 2015 r.