MOP zbada, czy Polska narusza prawo do strajku
\

NSZZ „Solidarność” składa skargę do Międzynarodowej Organizacji Pracy. Bezpośrednią przyczyną skargi jest wydane przez sąd cywilny postanowienie zakazujące organizowania oraz prowadzenia strajku w LOT Aircraft Maintenance Services. Skarga jest przygotowywana wspólnie przez „Solidarność” i OPZZ.

Zdaniem ekspertów NSZZ „Solidarność”, sąd cywilny wydając postanowienie zakazujące organizowania oraz prowadzenia strajku naruszył ratyfikowaną przez Polskę konwencję MOP nr 87 dotyczącą wolności związkowej i prawa do organizowania się. Sąd cywilny bez przeprowadzenia rozprawy i postępowania dowodowego uznał przedstawione przez pracodawcę argumenty za pewne - podkreśla "S". „Wydanie przez sąd cywilny orzeczenia o zabezpieczeniu roszczenia pracodawcy w ten sposób, że zakazuje się uczestniczącym w sporze zbiorowym związkom zawodowym organizowania oraz prowadzenia strajku, oznacza konieczność przerwania prowadzonej akcji protestacyjnej bez badania jej legalności” – czytamy w skardze, która w najbliższych dniach zostanie przesłana do MOP.

Za niezgodne z międzynarodowymi standardami pracy eksperci "S" uznali również, wydanie przez sąd postanowienia na posiedzeniu niejawnym bez poinformowania o tym strony związkowej.

W myśl konwencji nr 87 władza publiczna nie może ograniczać działalności związkowej, jeżeli jest ona prowadzona zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zakaz strajku, o którym orzeka sąd cywilny na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron sporu zbiorowego, narusza, zdaniem "S", zagwarantowaną w przepisach MOP wolność związkową.

Źródło: www.solidarnosc.org.pl, stan z dnia 6 czerwca 2012 r.

Data publikacji: 6 czerwca 2012 r.