Krok 1: jakiego rodzaju umowa zlecenia została podpisana?

Po podpisaniu umowy zlecenia należy przeanalizować, czy w stosunku do podpisanej umowy zlecenia należy stosować minimalną stawkę godzinową, gdyż w określonych sytuacjach umowy zlecenia będą wyłączone z obowiązku gwarantowania minimalnej stawki.

Krok 2: umowa zlecenia podpisana miedzy osobami fizycznymi

Zakresem stosowania minimalnej stawki godzinowej nie są objęte umowy cywilnoprawne zawierane między osobami fizycznymi.

Polecamy: Umowy zlecenia od 2017 r. - nie popełnij tych 7 błędów!

 

Krok 3: umowa zlecenia na rzecz przedsiębiorcy

Minimalna stawka godzinowa obowiązuje w przypadku realizowania umowy zlecenia/o świadczenie usług przez:

– osobę fizyczną albo

– osobę fizyczną wykonującą działalność gospodarczą, niezatrudniającą pracowników i niezawierającą umów ze zleceniobiorcami realizowanych na rzecz przedsiębiorców albo innych jednostek organizacyjnych w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności, tj. „osobę samozatrudnioną”

na rzecz:

– przedsiębiorców albo

– innych jednostek organizacyjnych w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

 

Krok 4: umowa zlecenia, na podstawie której jest wypłacane wynagrodzenie prowizyjne

Zakresem stosowania minimalnej stawki godzinowej nie są objęte umowy cywilnoprawne w sytuacji, gdy:

– o miejscu i czasie wykonywania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i

– przysługujące wynagrodzenie jest uzależnione wyłącznie od rezultatu wykonania zlecenia lub świadczenia usług (wynagrodzenie prowizyjne).

Przepisy dotyczące konieczności stosowania stawki minimalnej nie mają również zastosowania do umów zlecenia/o świadczenie usług, jeśli o miejscu i czasie wykonywania zlecenia lub świadczenia usług decyduje przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi i osobie realizującej umowę przysługuje wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne. W praktyce wyłączenie dotyczy osób, które same działają, np. pozyskując klientów czy sprzedając produkty, a ich wynagrodzenie jest prowizyjne.

Krok 5: umowa zlecenia na usługi opiekuńcze, bytowe, pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej

Zakresem stosowania minimalnej stawki godzinowej nie są objęte umowy cywilnoprawne w sytuacji, gdy dotyczą:

– usług opiekuńczych i bytowych realizowanych poprzez prowadzenie rodzinnego domu pomocy na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

– umów o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, o utworzeniu rodziny zastępczej zawodowej lub rodzinnego domu dziecka, w przedmiocie prowadzenia rodzinnego domu dziecka, w przedmiocie pełnienia funkcji rodziny pomocowej, w przedmiocie pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, w przedmiocie pełnienia funkcji wychowawcy wyznaczonego do pomocy w kierowaniu placówką opiekuńczo-wychowawczą typu rodzinnego, w przypadku gdy w tej placówce nie ma zatrudnionego dyrektora

– umów dotyczących usług polegających na sprawowaniu opieki nad grupą osób lub osobami podczas wypoczynków lub wycieczek

– umów dotyczących usług opieki domowej nad osobą niepełnosprawną, przewlekle chorą lub w podeszłym wieku, gdy w związku z ich wykonywaniem osoba świadcząca usługi zamieszkuje wspólnie z podopiecznym w jego mieszkaniu lub domu

Krok 6: umowa zlecenia nieodpłatna

Zakresem stosowania minimalnej stawki godzinowej nie są objęte umowy cywilnoprawne, jeżeli przyjmujący zlecenie zobowiąże się do ich wykonywania nieodpłatnie. Przepisy kodeksu cywilnego dopuszczają wykonanie zlecenia/świadczenia usług nieodpłatnie, jeżeli przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia.