Na stacjach paliw płynnych i samodzielnych stacjach auto-gazu odpowiednie kwalifikacje wymagane są przy obsłudze zbiorników stałych na skroplone gazy węglowodorowe oraz przy napełnianiu zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3. Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 6 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy magazynowaniu, napełnianiu i rozprowadzaniu gazów płynnych (Dz. U. Nr 75, poz. 846 z późn. zm.) – dalej r.b.h.g.p. prace związane z napełnianiem, przechowywaniem i rozprowadzaniem gazu płynnego oraz konserwacją urządzeń technologicznych w tym zakresie mogą wykonywać wyłącznie pracownicy, którzy uzyskali (alternatywnie) kwalifikacje określone w: rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) lub w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.). Zgodnie z tymi przepisami osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, w celu uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji, powinny wykazać się wiedzą z zakresu zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci, zasad eksploatacji oraz instrukcji eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, zasad i warunków wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych, zasad i wymagań bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy, instrukcji postępowania w razie awarii, pożaru lub innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i środowiska.
Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza komisja kwalifikacyjna na wniosek osoby zainteresowanej lub pracodawcy zatrudniającego taką osobę. Egzamin składa się z 2 części: ustnej - z wiedzy teoretycznej oraz praktycznej - polegającej na sprawdzeniu umiejętności. Szczegółową tematykę egzaminu ustala komisja kwalifikacyjna w zależności od rodzaju i zakresu kwalifikacji, o których sprawdzenie ubiega się wnioskodawca, a następnie podaje mu ją do wiadomości na 14 dni przed terminem egzaminu.
Pracodawca jest zobowiązany do opracowania, na podstawie r.b.h.g.p. oraz innych przepisów bhp, mających zastosowanie przy instalacjach do gazu płynnego, szczegółowych instrukcji zakładowych dla poszczególnych etapów procesu technologicznego, pomieszczeń i stanowisk pracy, jak również instrukcji sposobu postępowania w razie zagrożeń związanych z awarią instalacji i następnie zapoznać pracowników z tymi instrukcjami.
Przepisy r.b.h.g.p. zabraniają napełniania gazem płynnym butli, których powłoka ma barwę czerwoną lub żółtą. Butle nowe lub po regeneracji przed napełnieniem gazem płynnym należy odpowietrzyć.
Pracownik, przed napełnieniem butli gazem płynnym, jest zobowiązany dokładnie skontrolować szczelność instalacji, ustawienie parametrów urządzeń napełniających i prawidłowość ich działania. Każdą napełnioną butlę należy poddać dodatkowej kontroli wagowej, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnego napełnienia gazem określonego w odrębnych przepisach, należy usunąć jego nadmiar i dokonać ponownego sprawdzenia butli.
Również zawór butli po napełnieniu należy poddać kontroli szczelności w kąpieli wodnej lub przy pomocy elektronicznego urządzenia do wykrywania nieszczelności. Kontrola powinna obejmować kontrolę połączenia gwintowego zaworu z butlą oraz kontrolę szczelności zaworu w pozycji otwartej z zaślepionym wylotem zaworu. Pracownik, który stwierdzi nieszczelność butli po napełnieniu gazem płynnym powinien niezwłocznie oddać butlę do naprawy.
Przy stosowaniu wielozmianowej organizacji pracy pracownicy obsługujący urządzenia technologiczne baz, magazynów, rozlewni i stacji gazu płynnego mogą opuścić swoje stanowiska pracy tylko wówczas, gdy przekażą obowiązki pracownikom następnej zmiany.