"Najnowszy konkurs zorganizowaliśmy z myślą o przeciwdziałaniu bezrobociu wśród osób, które utraciły pracę lub są zagrożone jej utratą. To kolejne środki uruchamiane przez samorząd województwa z myślą o aktywizacji zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, bo trwa już realizacja wartego 50 mln zł przedsięwzięcia, w ramach którego bezrobotni z całego regionu mogą otrzymać dotację na podjęcie działalności gospodarczej" - podkreślił Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Jak zaznaczył, konkurs ogłaszany jest zgodnie z procedurą przyspieszonego wyboru projektów (tzw. szybkiej ścieżki), co oznacza, że o otrzymaniu dofinansowania decyduje kolejność zgłoszeń (w przypadku projektów, które spełnią minimalne wymogi formalne i merytoryczne). "To warunki wprowadzone przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w celu szybkiego reagowania antykryzysowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" - dodał.

Pieniądze mogą być przeznaczone m.in. na bezzwrotne wsparcie dla osób, które chcą podjąć działalność gospodarczą poprzez doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej. Chętni do założenia firmy mogą dostać do 40 tys. zł.

Samorząd wojewódzki oferuje także pomoc organizatorom szkoleń i poradnictwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego, pośrednictwa pracy. Pieniądze można także przeznaczyć na staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie czy subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy.

Pieniądze na wsparcie osób zagrożonych bezrobociem pochodzą z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. (PAP)

olz/ amac/