Kryteria oceny obejmują takie zagadnienia, jak działania społecznego inspektora pracy (SIP) w zakresie poprawy stanu bhp, w szczególności: kontrole stanu obiektów i pomieszczeń pracy, maszyn i urządzeń technicznych, procesów technologicznych, udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i analizowaniu przyczyn tych wypadków oraz chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaniem pracy, udział w społecznych przeglądach warunków pracy oraz opiniowanie planów poprawy warunków pracy, liczba wydanych zaleceń oraz uwag zapisanych w zakładowych księgach przez SIP, rezultaty działalności SIP na rzecz poprawy stanu bhp, w szczególności: liczba stanowisk pracy, na których nastąpiła poprawa warunków pracy w efekcie działań SIP oraz działania SIP na rzecz zapewnienia przez zakład prawnej ochrony pracy.
Społecznych inspektorów pracy mogą zgłaszać do konkursu: organizacje związkowe, pracownicy, pracodawcy oraz inspektorzy pracy. Karty zgłoszenia (załącznik nr 1 do regulaminu konkursu – na stronie internetowej PIP www.pip.gov.pl.) do udziału w konkursie wraz z załączoną dokumentacją należy przesyłać do właściwych terytorialnie okręgowych inspektoratów pracy.
Uczestnicy zgłoszeni do konkursu oceniani będą przez komisje konkursowe powoływane przez okręgowych inspektorów pracy.
Ocena działalności społecznych inspektorów pracy biorących udział w konkursie dotyczy okresu od 1 stycznia do 31 grudnia roku poprzedniego. Termin składania kart zgłoszenia kandydata wraz z pełną dokumentacją upływa corocznie 15 września. Rozstrzygnięcie konkursu następuje nie później niż w październiku.
Ciekawe rozwiązania wprowadzane przez nagrodzonych społecznych inspektorów pracy mogą zostać dodatkowo wykorzystane w celach szkoleniowych oraz opublikowane w czasopismach Państwowej Inspekcji Pracy.
Inspekcja zastrzega sobie prawo weryfikacji materiałów zgłoszeniowych (zgłoszeń i materiałów faktograficznych) ze stanem faktycznym zakładu pracy.