Sejmowe komisje: do Spraw Kontroli Państwowej oraz Polityki Społecznej i Rodziny na posiedzeniu 4 sierpnia 2015 r. w gmachu parlamentu przyjęły sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 r. Zaprezentowała je Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy. Wcześniej, dokument ten został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Ochrony Pracy.

W obszernej prezentacji szefowa Państwowej Inspekcji Pracy przybliżyła posłom zawarty w sprawozdaniu bogaty materiał statystyczny świadczący o dużym zaangażowaniu inspektorów pracy w realizację ustawowych zadań. Wyraziła nadzieję, że materiał ten, a zwłaszcza wnioski i propozycje rozwiązań prawnych, które wynikają z ubiegłorocznej działalności urzędu, przyczynią się do poprawy stanu przestrzegania prawa pracy w naszym kraju.

Najważniejsze uwagi i wnioski Rady Ochrony Pracy płynące z analizy sprawozdania przedstawiła jej przewodnicząca poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka. Znalazły się one w stanowisku ROP przyjętym 7 lipca na posiedzeniu plenarnym tego gremium. Rada zaleciła m.in. przeprowadzenie kompleksowej analizy przyczyn utrzymującej się tendencji spadkowej liczby układów zbiorowych w Polsce, rozwijanie zróżnicowanych form promocji bezpiecznych zachowań w środowisku pracy oraz branżowych programów przeciwdziałania wypadkom przy pracy na wzór „Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie”. Uznała, że inspekcja pracy powinna zintensyfikować kontrole przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz jego ewidencjonowaniu - ze szczególnym uwzględnieniem sektora bankowego oraz ochrony zdrowia. Wskazała na potrzebę podjęcia skuteczniejszych działań zapobiegających utrudnianiu Państwowej Inspekcji Pracy wykonywania czynności służbowych, wnioskując jednocześnie o przyznanie PIP większych środków finansowych, które umożliwiłyby jej rozwój.

W wygłoszonym koreferacie poseł Janusz Śniadek skupił się na wykazanych w sprawozdaniu patologiach rynku pracy, w tym zwłaszcza: zmniejszaniu się liczby układów zbiorowych pracy, niepłaceniu wynagrodzeń, zawieraniu umów cywilnoprawnych w warunkach uzasadniających zawieranie umów o pracę. Stwierdził, że stanowione w Polsce prawo nie sprzyja ochronie pracy, a postulaty legislacyjne PIP od lat są ignorowane. Opowiedział się za wnioskowanym przez ROP zwiększeniem środków na działalność inspekcji pracy. Rekomendował połączonym komisjom przyjęcie sprawozdania.

Zasygnalizowany przez Janusza Śniadka problem finansów przewijał się także w dyskusji. Posłowie zwracali uwagę na niskie uposażenia inspektorów pracy w stosunku do pogarszających się warunków ich pracy, dużej liczby i trudności wykonywanych zadań. Byli zgodni co do potrzeby zapewnienia pracownikom PIP właściwych wynagrodzeń. Mówili również o rosnącej świadomości przedsiębiorców w zakresie konieczności przestrzegania przepisów prawa pracy, co jest jednym z efektów działalności prewencyjnej inspekcji pracy. Dziękowali inspektorom za wyniki pracy osiągnięte w roku sprawozdawczym.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 6 sierpnia 2015 r.