Odpowiedź:

Informacja o celu lub przypadku zawarcia umowy na czas określony jest obowiązkowa w przypadku umowy zawartej z przekroczeniem ustawowych limitów dotyczących liczby lub czasu trwania takich umów.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 25[1] § 1 Kodeksu pracy z 26.06.1974 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.) – k.p. okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy, nie może przekraczać 33 miesięcy, a łączna liczba tych umów nie może przekraczać trzech. Powołanego przepisu nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:
1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie - jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy (art. 25[1] § 4 k.p.). W związku z zawarciem umowy o pracę na czas określony w ww. celu lub przypadku, w umowie określa się ten cel lub okoliczności tego przypadku, przez zamieszczenie informacji o obiektywnych przyczynach uzasadniających zawarcie takiej umowy (art. 29 § 1[1] k.p.). Ta dodatkowa treść umowy o pracę jest obowiązkowa w przypadku umowy zawartej z przekroczeniem ustawowych limitów dotyczących liczby trzech lub łącznego 33-miesięcznego czasu trwania takich umów. Natomiast fakultatywnie jest zawierana w umowie, która wprawdzie nie przekracza limitów ustawowych ale też nie ma być do nich wliczana.

Joanna Lesińska,
autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  
Odpowiedzi udzielono  14.11.2016 r.
 

Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Artykuł pochodzi z programu Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami