Komisja Europejska przedstawiła nowy plan działań mający na celu promowanie mobilności zawodowej pracowników. Rozszerzenie Unii Europejskiej w 2004 i 2007 r. ułatwiło wielu pracownikom znalezienie zatrudnienia w innym kraju członkowskim oraz rozszerzyło pole manewru pracodawcom, jeśli chodzi o poszukiwanie wykwalifikowanych pracowników.

Wiele ze starych państw Unii zniosło już lub zmniejszyło restrykcje stosowane wobec nowych państw, w tym Polski. Wciąż jednak pozostaje wiele do zrobienia w tym zakresie. Obecnie mobilność pracowników w Unii Europejskiej pozostaje nadal bardzo niska. Około 2% pracowników UE w wieku produkcyjnym mieszka i pracuje za granicą, w innym kraju członkowskim. Zgodnie z badaniami opublikowanymi w Eurobarometrze, dwiema głównymi przeszkodami w mobilności zawodowej pracowników jest brak znajomości języków obcych (58%) oraz problemy ze znalezieniem pracy (29%). Pracownicy uskarżają się też na przeszkody natury prawnej i administracyjnej, na koszty związane z zakwaterowaniem, jak i na problemy z przenoszeniem uprawnień do emerytur oraz na ograniczoną uznawalność kwalifikacji zawodowych w innych krajach członkowskich.

Raport Komisji zawiera 15 konkretnych działań, które mają na celu uporanie się z powyższymi problemami w ciągu najbliższych 3 lat. Działania te obejmują poprawienie obowiązujących przepisów oraz praktyk legislacyjnych w zakresie koordynacji ubezpieczeń społecznych oraz przenoszenia uprawnień do dodatkowych emerytur, jak i zapewnienia poparcia ze strony władz zarówno krajowych, jak i regionalnych oraz lokalnych. Planują też wzmocnienie roli EURES (Europejskich Służb Zatrudnienia), które miałyby pełnić kluczową rolę tzw. one stop shop, ułatwiając kontakt między pracownikiem a pracodawcą i w ten sposób przyczyniać się do mobilności zawodowej pracowników. Serwisy te miałyby też zostać zmodyfikowane tak, by swym zasięgiem obejmowały również osoby pozostające bez pracy przez dłuższy czas, ludzi młodych, kobiety, samozatrudnionych oraz pracowników sezonowych.

Plan działań Komisji zwraca uwagę nie tylko na osoby poszukujące pracy oraz ich rodziny, mające uzyskać lepszy dostęp do zatrudnienia, ale i na pracodawców, którzy dzięki niemu będą mogli przezwyciężyć deficyt siły roboczej. Celem planu jest również lepsza koordynacja oraz uproszczenie przepisów administracyjnych dotyczących opieki społecznej oraz emerytur, jak i dodatkowe wsparcie inicjatyw promujących mobilność pracowników, co ma ułatwić pracę władzom krajowym, regionalnym i lokalnym. Ponadto, serwis EURES zasilą 2 mln euro, przeznaczone na finansowanie innowacyjnych projektów w zakresie mobilności zawodowej pracowników, dostępnych do 2013 r. dzięki europejskiemu programowi PROGRESS.

Więcej http://ec.europa.eu/employment_social/news/2007/dec/com_2007_0773_en.pdf

źródło: pkpplewiatan.pl, 12 grudnia 2007 r.