W Dzienniku Ustaw z dnia 24 kwietnia 2015 r. opublikowano tekst jednolity ustawy o społecznej inspekcji pracy.

W obwieszczeniu z dnia 13 kwietnia 2015 r. (Dz. U. poz. 567) Marszałek Sejmu ogłosił tekst jednolity ustawy z dnia 24 czerwca 1983 r. o społecznej inspekcji pracy. Załączony do obwieszczenia tekst jednolity ustawy uwzględnia zmiany wprowadzone 1) ustawą z dnia 24 lipca 1985 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych i niektórych innych ustaw określających uprawnienia związków zawodowych (Dz. U. Nr 35, poz. 162), 2) ustawą z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 24, poz. 110), 3) ustawą z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy – Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 717), 4) ustawą z dnia 24 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 128, poz. 1405 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253), 5) ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed dniem 13 kwietnia 2015 r.

Opracowanie: Jarosław Zasada, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 27 kwietnia 2015 r.