Opublikowany tekst jednolity ustawy z 21.12.2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1040) uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z 22.06.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1228),

2) ustawą z 22.07.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1165),

3) ustawą z 14.12.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60),

4) ustawą z 16.12.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255)

oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 10.05.2017 r.

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej ustawy.