W Dzienniku Ustaw z dnia 24 listopada br. opublikowano tekst jednolity rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

W obwieszczeniu z dnia 16 września 2014 r. (Dz. U. poz. 1632) Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił tekst jednolity rozporządzenia z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Załączony do obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia uwzględnia zmiany wprowadzone: 1) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 227, poz. 1678); 2) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 września 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. Nr 210, poz. 1253); 3) rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. poz. 1359).

Opracowanie: Jarosław Zasada, RPE WK

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl, stan z dnia 25 listopada 2014 r.