Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie certyfikatów potwierdzających spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu (Dz. U. poz. 1679) – dalej r.c.w.b. ustanowiono certyfikat potwierdzający spełnienie przez pojazd silnikowy (lub przyczepę) odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu. Ich wzory określa załącznik nr 1 do r.c.w.b.
Certyfikaty wydawane są na okres 12 miesięcy od dnia ich wydania, po przedłożeniu kopii następujących dokumentów:
1) certyfikatu EKMT zgodności potwierdzającego spełnienie przez:
a) pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego „EURO III bezpieczny”, „EURO IV
bezpieczny” lub „EURO V bezpieczny” albo
b) pojazd wymogów technicznych i bezpieczeństwa dla pojazdu silnikowego „EURO IV bezpieczny”, „EURO V
bezpieczny”, „EEV bezpieczny” lub „EURO VI bezpieczny”, albo
c) przyczepę wymogów technicznych i bezpieczeństwa;
2) zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu;
3) krajowego dokumentu stwierdzającego dopuszczenie pojazdu do ruchu;
4) dowodu uiszczenia opłaty za wydanie certyfikatu.
Według § 4 r.c.w.b. certyfikaty potwierdzające spełnienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeństwa lub warunków dopuszczenia do ruchu wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność w zakresie i przez okres, na który zostały wydane.
Omawiane rozporządzenie zacznie obowiązywać 1 stycznia 2014 r.