Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP

Rozporządzenie ws. bhp podczas wykonywania robót budowlanych stanowi, że obsługa pistoletu do wstrzeliwania kołków może być powierzona wyłącznie osobie posiadającej wymagane uprawnienia. O jakie uprawnienia chodzi?

Odpowiedź

Przepis § 104 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) - dalej r.b.h.r.b. wskazuje na konieczność posiadania uprawnień w związku z obsługą pistoletu do wstrzeliwania kołków. W praktyce uprawnienia te nabywane są w trakcie specjalistycznych szkoleń (kursów) z zakresu budowy, obsługi, zastosowania oraz konserwacji pistoletów do wstrzeliwania kołków. Szkolenia takie kończą się uzyskaniem zaświadczenia o odbyciu szkolenia (kursu) co należy uznać za spełnienie wymogu wynikającego z § 104 r.b.h.r.b. Szkolenia takie najczęściej organizowane są przez firmy zajmujące się dystrybucją danego typu urządzeń – w omawianym przypadku pistoletów do wstrzeliwania kołków.

Uzasadnienie

Pistolet do wstrzeliwania kołków, zwany również osadzakiem, jest urządzeniem służącym do tzw. montażu bezpośredniego, który opiera się na technice wstrzeliwania. Pistolety do kołków mają szczególne zastosowanie w budownictwie, gdzie są wykorzystywane m.in. do prac związanych z wykonywaniem tymczasowych zabezpieczeń: schodów, szybów windowych, szalunków budowlanych czy siatek podtynkowych.

Pistolet do wstrzeliwania kołków to szczególne narzędzie, w przypadku którego nieumiejętna i niezgodna z instrukcją techniczno–ruchową eksploatacja może stanowić realne zagrożenie dla zdrowia oraz życia – zarówno pracowników, którzy stosują takie urządzenia, jak i współpracowników znajdujących się w pobliży wykonywania robót budowlanych. Uwzględniając charakter i ciężar gatunkowy zagrożeń płynących ze stosowania pistoletów – osadzaków, przepis § 104 r.b.h.r.b. wskazuje, iż obsługa pistoletu do wstrzeliwania kołków może być powierzona wyłącznie osobie posiadającej wymagane uprawnienia. Osoba taka obok niezbędnych uprawnień powinna stosować się do szczegółowych wymagań określonych w instrukcji obsługi danego typu pistoletu. Niestety r.b.h.r.b. nie precyzuje, o jakiego rodzaju uprawnienia chodzi w przypadku obsługi osadzaków.

Do pistoletów do kołków producent załącza każdorazowo szczegółową instrukcję obsługi. Zawiera ona m.in. opis poszczególnych faz postępowania z urządzeniem oraz porady dotyczące bezpieczeństwa. Porady te odnoszą się m.in. do wymagań formalnych, jakie powinien spełniać operator narzędzia. Wskazują one na obowiązek przeszkolenia oraz posiadania certyfikatu w zakresie obsługi pistoletu. Często instrukcje odwołują się do wieku osoby mającej obsługiwać osadzak (wymagane jest ukończenie 18 lat).

W braku szczegółowych regulacji należy uznać, że uprawnienia, o których mowa w r.b.h.r.b. nabywane są w trakcie szkoleń organizowanych przez producentów czy podmioty zajmujące się dystrybucją pistoletów – osadzaków.

Warto podkreślić, że pistolet na kołki – osadzak nie jest wymieniony w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) - dalej r.b.h.e.m. Załącznik nr 1 do r.b.h.e.m. zawiera wykaz maszyn i urządzeń technicznych stosowanych m.in. przy robotach budowlanych, do obsługi których wymagane jest odbycie szkolenia i sprawdzianu realizowanego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Sebastian Kryczka, autor współpracuje z publikacją Serwis BHP.

Odpowiedzi udzielono: 12 września 2016 r.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Serwis BHP
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów