Czy osoba kierująca wózkiem akumulatorowym nieposiadającym platformy do przewozu towarów ani wideł, wykorzystywanym do ciągnięcia różnego rodzaju wózków z towarem powinna posiadać uprawnienia określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.)?
Osoba kierująca wózkiem jezdniowym z napędem silnikowym (w pytaniu określonym jako wózek akumulatorowy) powinna posiadać, bez względu na osprzęt i wyposażenie wózka, uprawnienia określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.) – dalej r.b.h.p.w. W r.b.h.p.w. nie wymieniono rodzajów wózków, stwierdzając jedynie, że r.b.h.p.w. określa wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, używanych w transporcie wewnętrznym zakładów pracy. Takim wózkiem jest wymieniony w pytaniu wózek akumulatorowy.
Zgodnie z § 4 r.b.h.p.w. do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał: uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami (szkolenie dla operatorów zorganizowane według programu opracowanego i zatwierdzonego przez Ośrodek Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach, bezpośrednio w ODK lub w jednostce upoważnionej przez ODK, uprawnienie to ważne jest na terenie całego kraju), lub imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy. Zezwolenie to może być wydane przez pracodawcę po ukończeniu przez pracownika, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym zorganizowanego przez pracodawcę, według programu opracowanego i zatwierdzonego przez jednostkę organizacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw gospodarki (tj. przez ODK w Mysłowicach). Program pracodawca może uzyskać w ODK po skierowaniu na seminarium w tym ośrodku pracownika, który uzyska uprawnienia do szkolenia operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Wygodniej jest jednak, mając jednego kandydata na operatora, skierować go na szkolenie do jednego z ośrodków szkoleniowych posiadającego uprawnienia nadane przez ODK w Mysłowicach.
Pracownicy obsługujący wózki jezdniowe z napędem silnikowym zasilane gazem oraz inni pracownicy dokonujący wymiany butli z gazem w wózkach powinni być przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany. Zakres tematyki szkolenia osób obsługujących wózki jezdniowe o napędzie silnikowym zasilane gazem powinien być określony w programach szkolenia.
Kazimierz Kościukiewicz