Pytanie pochodzi z publikacji Serwisu BHP.

Rozdzielnie niskiego i wysokiego napięcia należy traktować jako osobną strefę pożarowa i w związku z tym konieczne jest spełnienie wymagań dotyczących oddzielenia ppoż. Należy wyposażyć te obiekty w zalecane gaśnice śniegowe i proszkowe, których liczba i wielkość zależy od wielkości obiektu.
Zgodnie z § 212 ust. 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) pomieszczenia, w których są umieszczone przeciwpożarowe zbiorniki wody lub innych środków gaśniczych, pompy wodne instalacji przeciwpożarowych, maszynownie wentylacji do celów przeciwpożarowych oraz rozdzielnie elektryczne, zasilające, niezbędne podczas pożaru, instalacje i urządzenia, powinny stanowić odrębną strefę pożarową.
Strefę pożarową stanowi budynek lub jego część oddzielona od innych budynków bądź innych części budynku elementami oddzielenia przeciwpożarowego.
Elementy te muszą mieć odpowiednią klasę odporności ogniowej. Dotyczy to m.in.:
• ścian,
• stropów,
• drzwi ppoż.,
• innych zamknięć ppoż.
Z przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) - dalej r.o.ppoż. nie wynika, aby rozdzielnia niskiego i wysokiego napięcia musiała być wyposażona w:
• stałe urządzenia gaśnicze,
• system sygnalizacji pożarowej,
• dźwiękowy system ostrzegawczy.
Natomiast zgodnie z § 32 r.o.ppoż. obiekty muszą być wyposażone w gaśnice, spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic. Rodzaj gaśnic powinien być dostosowany do gaszenia tych grup pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie. Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach szczególnych na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
• zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V,
• produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2,
• zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem.
Zgodnie z § 33 r.o.ppoż. gaśnice w obiektach muszą być rozmieszczone:
1) w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności:
a) przy wejściach do budynków,
b) na klatkach schodowych,
c) na korytarzach,
d) przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;
2) w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki);
3) w obiektach wielokondygnacyjnych - w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają na to istniejące warunki.
Przy rozmieszczaniu gaśnic muszą być spełnione następujące warunki:
1) odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliższej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;
2) do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.