Pytanie pochodzi z publikacji Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Wynagrodzenie pracownika (w stawce miesięcznej przy jednym składniku stałym ) zostało zmienione w połowie miesiąca na mniejsze. Pracownik odchodzi z pracy z końcem miesiąca.

Według jakiej stawki  powinien zostać wypłacony ekwiwalent za urlop – obowiązującej na koniec miesiąca, czyli niższej?

Czy według stawki mieszanej tj. wynagrodzenie za miesiąc, w którym odchodzi łącznie - do połowy miesiąca wyższe, od drugiej połowy niższe – czyli faktycznie uzyskane wynagrodzenie?

Odpowiedź:

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu (§ 15 r.z.u.u.w.). Jeśli w ostatnim miesiącu zatrudnienia nastąpiła zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej jako podstawę ekwiwalentu należy przyjąć wynagrodzenie faktycznie wypłacone w tym miesiącu, a więc takie, które uwzględnia wynagrodzenie przed i po obniżce wynagrodzenia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. Nr 2, poz. 14 z późn. zm.) – dalej r.z.u.u.w., ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ze zmianami określonymi w § 15-19 r.z.u.u.w. (§ 14 r.z.u.u.w.). W podstawie ekwiwalentu uwzględniane są trzy grupy składników wynagrodzenia:

– składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości,

– zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc,  

– składniki wynagrodzenia, które przysługują pracownikowi za okresy dłuższe niż 1 miesiąc.

Składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się przy ustalaniu ekwiwalentu w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tego ekwiwalentu (§ 15 r.z.u.u.w.). Sytuacja się jednak komplikuje w przypadku gdy w ostatnim miesiącu zatrudnienia nastąpiła zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej. Pojawia się wątpliwość czy do obliczenia ekwiwalentu należy przyjąć wynagrodzenie, które faktycznie zostało wypłacone w ostatnim miesiącu pracy czy kwotę wynagrodzenia, która wynika ze zmienionych warunków umowy o pracę.

Gdyby zmiana wysokości wynagrodzenia nastąpiła od pierwszego dnia miesiąca podstawę ekwiwalentu stanowiłaby nowa stawka wynagrodzenia. Należy również zauważyć, ze ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy, ustala się stosując zasady obowiązujące przy obliczaniu wynagrodzenia urlopowego, ze zmianami określonymi w § 15-19 (§ 14 r.z.u.u.w.). Przy obliczeniu ekwiwalentu znajduje zastosowanie przepis § 10 rozporządzenia, zgodnie z którym  w razie zmiany w składnikach wynagrodzenia, o których mowa w § 8 r.z.u.u.w., a więc składników wynagrodzenia, które mają charakter zmienny lub zmiany wysokości takich składników w okresie, z którego ustala się podstawę wymiaru, podstawę wymiaru ustala się ponownie z uwzględnieniem tych zmian. Przepis ten nie odnosi się jednak do składników wynagrodzenia ustalonych w stałej miesięcznej stawce. Stałe składniki wynagrodzenia należy przyjąć w wysokości „należnej” w miesiącu nabycia prawa do ekwiwalentu, niezależnie od zmiany wysokości wynagrodzenia.

Jeśli w ostatnim miesiącu zatrudnienia nastąpiła zmiana wysokości wynagrodzenia określonego w stałej stawce miesięcznej jako podstawę ekwiwalentu należy przyjąć wynagrodzenie faktycznie wypłacone w tym miesiącu, a więc takie które uwzględnia wynagrodzenie przed i po obniżce wynagrodzenia.

Przykład: Od dnia 15 maja 2015 r. wynagrodzenie pracownika uległo obniżeniu do kwoty 2000 zł.  Do 14 maja wynagrodzenie za pracę wynosiło 3000 zł. Dnia 31 maja 2015 r. rozwiązano z pracownikiem stosunek pracy. Pracownikowi pozostało 5 dni (40 godzin) niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Wynagrodzenie za maj:

(3000 zł : 160 godzin) x 72 godziny (ilość godzin przepracowanych od 1 do 14 maja) = 1350 zł

(2000 zł : 160 godzin) x 88 godziny (ilość godzin przepracowanych od 15 do 31 maja) = 1350 zł = 1100 zł

Wynagrodzenie należne za maj:

1350 zł + 1100 zł = 2450 zł

Ekwiwalent za urlop:

2450 zł : 21 (współczynnik ekwiwalentu 2015 r.) = 116,67 zł

116,67 zł : 8 godzin = 14,58 zł

14,58 zł x 40 godzin niewykorzystanego urlopu  = 583,20 zł (ekwiwalent za urlop wypoczynkowy)

Barbara Tomaszewska,

autorka współpracuje z publikacją Serwis Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedzi udzielono 26.05.2015 r.