Państwowa Inspekcja Pracy opublikowała na swojej stronie internetowej wyniki badań społecznych realizowanych w grupie pracodawców i pracowników - „Ocena działań i rola Państwowej Inspekcji Pracy”, jakie zostały  przeprowadzone w październiku i w listopadzie 2021 roku. - W ankietach znalazły się pytania dotyczące zadań i roli PIP, naszych działań ustawowych ze szczególnym uwzględnieniem działalności kontrolnej i prewencyjno-informacyjnej. Samo badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie osób aktywnych zawodowo – wyjaśnia inspekcja pracy. Według niej, ponad 90 procent badanych to zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 22 proc. z nich legitymowało się wyższym wykształceniem, blisko 36 proc. – średnim, ponad 30 proc. – zawodowym, a niespełna 12 proc. - podstawowym i gimnazjalnym.

Czytaj również: Dane PIP: W 2021 r. inspektorzy stwierdzili u pracodawców ponad 600 tys. naruszeń. Głównie w kwestii wynagrodzeń

Inspekcja pracy oczami pracowników

Co ważne, jak podkreśla PIP w informacji, aż ¾ badanych, na prośbę o wskazanie instytucji zajmujących się nadzorem i kontrolą przestrzegania prawa pracy, w tym bhp oraz legalnością zatrudnienia, na pierwszym miejscu wymieniało Państwową Inspekcję Pracy.

Zdecydowanie ponad połowa ankietowanych pracowników ustosunkowała się pozytywnie do PIP oceniając, iż między innymi:

  • skutecznie zapewnia nadzór i kontrolę nad warunkami pracy;
  • dobrze informuje o swoich zadaniach i kompetencjach;
  • wspiera zarówno pracowników, jak i pracodawców;
  • zatrudnia kompetentnych specjalistów;
  • zapewnia pracownikom rzetelne informacje na temat ich praw i obowiązków;
  • skutecznie pomaga pracownikom w egzekwowaniu praw pracowniczych;
  • pomaga pracodawcom w tworzeniu bezpiecznych i zgodnych z prawem warunków pracy;
  • wzbudza szacunek i zaufanie;
  • przyczynia się do ograniczenia wypadków przy pracy;
  • zaspokaja potrzeby pracowników w zakresie uzyskania bezpłatnych porad prawnych.

Według PIP, około 70 proc. ankietowanych kontaktujących się z Państwową Inspekcją Pracy oczekiwało bezpłatnej porady lub składało skargę na pracodawcę. Niemal wszyscy oświadczyli, że było to pozytywne doświadczenie. Zdecydowanie na plus respondenci-pracownicy ocenili zarówno działalność kontrolną, jak i pozakontrolną Państwowej Inspekcji Pracy.

 


Jak PIP oceniają pracodawcy?

Bardzo zbliżone wyniki zostały odnotowane w grupie pracodawców, spośród których ponad 70 proc. pozytywnie i zdecydowanie pozytywnie ocenia działalność naszej instytucji. - Najlepiej działalność kontrolna Państwowej Inspekcji Pracy oceniana jest w województwach świętokrzyskim, podlaskim i lubuskim (ponad 80 proc. pozytywnych ocen). Nieco niższe oceny wystawili pracodawcy z województw opolskiego, podkarpackiego i małopolskiego, ale i tutaj oceny pozytywne sięgają niemal 70 proc. – czytamy w informacji.

Wynika z niej, że interesujące i inspirujące są odpowiedzi ankietowanych pracodawców na pytanie, jaką rolę powinna pełnić Państwowa Inspekcja Pracy. Ponieważ zdecydowanie ponad 60 proc. ankietowanych opowiedziało się za prowadzeniem szkoleń dla pracowników. Także ponad 60 proc. z nich liczy na doradztwo w zakresie tworzenia bezpiecznych miejsc pracy i organizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych. Natomiast ponad połowa pracodawców uważa, że PIP powinna karać pracodawców za nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy i bhp. Jednocześnie badanie wykazało, że niemal wszyscy ankietowani pracodawcy są skłonni zaangażować się i swoich pracowników w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa w firmie.