Odpowiedź

Pracodawca zatrudniający 630 pracowników powinien zatrudnić co najmniej dwóch pracowników służby bhp w pełnym wymiarze czasu pracy.

Uzasadnienie

Zasady tworzenia, organizacji, działania, uprawnień i kwalifikacji służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają art. 237(11) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) - dalej k.p. oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 z późn. zm.) - dalej r.s.b.h.p.

Zgodnie z art. 237(11) § 1 k.p. obowiązek utworzenia służby bhp (zatrudnienie etatowego pracownika) powstaje w momencie zatrudnienia więcej niż 100 pracowników. W przypadku pracodawcy zatrudniającego mniej niż 100 pracowników, może on powierzyć wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy.

Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp również może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

- zatrudnia do 10 pracowników albo

- zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

W razie braku kompetentnych pracowników, zgodnie z art. 237(11) § 2 k.p., pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Stosownie do § 1 ust. 2 r.s.b.h.p. liczbę pracowników służby bhp ustala pracodawca, biorąc pod uwagę stan zatrudnienia oraz występujące w zakładzie warunki pracy i związane z nimi zagrożenia zawodowe, a także uciążliwości pracy. Istotnym jest, aby na każdych 600 pracowników zatrudnionych w danym zakładzie pracy (każde przekroczenie liczby 600 pracowników uważa się za rozpoczęcie nowej „sześćsetki”, wymagającej kolejnego pracownika służby bhp), przypadał co najmniej 1 pracownik służby zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy (§ 1 ust. 4 r.s.b.h.p.). Takie rozwiązanie ma zapewnić właściwą realizację zadań wynikających z § 2 ust. 1 r.s.b.h.p.

W przypadku takim jak opisany, a więc gdy pracodawca zatrudnia 630 pracowników, powinien zatrudnić co najmniej dwóch pracowników służby bhp w pełnym wymiarze czasu pracy. Co ważne, każda z osób zatrudnionych w tej komórce, powinna posiadać kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu, a więc zgodnie z § 4 ust. 2 r.s.b.h.p. - w zależności od stanowiska pracy - posiadać tytuł technika bhp lub wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności bhp albo studia podyplomowe w tym zakresie, a także określony staż pracy w służbie bhp.

Maciej Ambroziewicz

Odpowiedzi udzielono: 27 listopada 2015 r.