Ustawodawca nowelizacją usunął obowiązek zawiadamiania Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej o rozpoczęciu działalności, a także jej miejscu, rodzaju i zakresie oraz ich zmianach. Jednocześnie z kodeksu usunięto przepisy przewidujące sankcje za niedopełnienie tych obowiązków.

Zmiany polegają ponadto na skróceniu czasu trwania procedury obejmującej łącznie rejestrację podmiotu w: Krajowym Rejestrze Sądowym, urzędzie statystycznym, urzędzie skarbowym i Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Do tej pory szacowany czas załatwienia tych formalności wynosił cztery tygodnie. Nowela ogranicza rejestrację w urzędzie skarbowym i nadanie numeru NIP podmiotom innym niż osoby fizyczne, które rozpoczynają działalność z 14 do 3 dni.
Jednocześnie ustawa wprowadza zmiany do ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Są one analogiczne do rozwiązań obowiązujących Państwową Inspekcję Pracy. Chodzi o zapewnienia Państwowej Inspekcji Sanitarnej dostępu do danych zgromadzonych w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgromadzonych przez ZUS na koncie płatnika składek.
Wzorem rozwiązań zawartych w ustawie o PIP, zarówno Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak i Główny Urząd Statystyczny będą udostępniały PIS powyższe dane z urzędu.
Ponadto w celu umożliwienia PIP i PIS dostępu do danych zawartych w rejestrze podmiotów, prowadzonym przez GUS wprowadzono zmiany do ustawy o statystyce publicznej. Polegają one na wyeliminowanie PIP z kręgu podmiotów uprawnionych do pobierania – na ich pisemny wniosek – wyłącznie wyciągów z rejestru podmiotów. Jednocześnie wprowadzono zasadę na mocy, której urzędy statystyczne, działając z urzędu będą nieodpłatnie, raz na kwartał udostępniać PIP oraz PIS zgromadzone w rejestrze podmiotów informacje o podmiotach zgłaszających (deklarujących) zatrudnienie pracowników, wraz z nadanym im numerem identyfikacyjnym i zakodowanym opisem informacji objętych rejestrem – w uzgodnionym zakresie, niezbędnym dla wykonywania statutowych zadań tych organów lub instytucji.

Po wprowadzeniu tych regulacji PIS uzyska dostęp do danych zgromadzonych w rejestrze podmiotów prowadzonym przez GUS, zaś dla PIP zakres dostępnych danych zostanie poszerzony w stosunku do danych zawartych w wyciągach, które organ ten mógł otrzymywać na pisemny wniosek.