Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) – dyrektor szkoły ma obowiązek, co najmniej raz w roku, skontrolowania, czy w jego placówce są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, a następnie, na podstawie wyników kontroli powinien określić kierunki poprawy.
Dyrektorów szkół obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji edukacji dla bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 139, poz. 1131), które nałożyło obowiązek wprowadzenia zajęć edukacyjnych dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa - obejmujących prowadzenie ćwiczeń z udzielania pierwszej pomocy. Ponadto rozporządzenie zaleca, by w czasie ferii letnich, dla uczniów którzy ukończyli pierwszą klasę zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego lub technikum - były organizowane specjalistyczne obozy szkoleniowo-wypoczynkowe z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa.
Równocześnie z ww. rozporządzeniem, Minister Zdrowia wydał rozporządzenie z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139, poz. 1132). Rozporządzenie określa zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, tryb nabywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego posiadanie przygotowania do prowadzenia zajęć edukacyjnych w tym zakresie.
Zakres wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, zgodnie z którym uczestnik szkolenia powinien poznać podstawy anatomii i fizjologii człowieka, umieć dbać o bezpieczeństwo własne i poszkodowanego podczas udzielania pierwszej pomocy, umieć wzywać pomocy, postępować w przypadku zadławienia się ciałem obcym poszkodowanego w każdej grupie wiekowej, rozpoznawać stany przedomdleniowe i objawy omdlenia oraz potencjalne przyczyny utraty przytomności, a także zastosować odpowiednią dla poszkodowanego nieprzytomnego pozycję (zastana, boczna), znać zasady udzielania pierwszej pomocy w zatruciach.
Ponadto osoba, która ukończyła szkolenie, powinna potrafić rozpoznać zatrzymanie krążenia oraz wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową u poszkodowanego w każdej grupie wiekowej, rozpoznać rodzaj urazu u poszkodowanego oraz wdrożyć odpowiednie postępowanie, dobrać oraz zastosować właściwy sposób opatrywania rany i tamowania krwotoku, zakładania opatrunku na kikut i zabezpieczania amputowanej część ciała, rozpoznać i ocenić rodzaj złamania lub zwichnięcia, dobrać i zastosować właściwy sprzęt do unieruchomienia w zależności od rodzaju złamania czy zwichnięcia, właściwie postępować w przypadku wychłodzenia i przegrzania oraz zastosować odpowiednią pozycję poszkodowanego we wstrząsie i zabezpieczenie termiczne.
Osoba, która ukończyła szkolenie, potrafi rozpoznać objawy: padaczki, cukrzycy, zawału serca, udaru mózgowego, oparzeń termicznych i chemicznych, astmy oskrzelowej, zastosować zasady postępowania w przypadku podtopienia, utonięcia, ukąszenia lub użądlenia, wdrożyć postępowanie w zależności od rodzaju stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, ocenić zagrożenia i zastosować podstawowe sposoby ewakuacji, nawiązywać kontakt z poszkodowanym i udzielić mu wsparcia psychicznego.
Szkolenie powinno być realizowane w formie zajęć teoretycznych i praktycznych przez lekarza systemu, pielęgniarkę systemu lub ratownika medycznego, posiadającego co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe. Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie wsparcia psychicznego poszkodowanych prowadzi psycholog posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe.
Minister Zdrowia poda do wiadomości publicznej zatwierdzony ramowy plan i program szkolenia na stronie internetowej ministerstwa.
Szkolenie będzie kończyło się egzaminem (teoretycznym w formie testu i praktycznym) z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem szkolenia. Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90% zadań testowych zawartych w karcie testowej.
Egzamin praktyczny obejmuje prawidłowe wykonanie przez osobę zdającą resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych oraz dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach pierwszej pomocy.
Zaświadczenie wydane po zdaniu egzaminu jest ważne przez okres 5 lat od dnia wydania. Wzór zaświadczenia jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Podmiot organizujący szkolenie ma obowiązek prowadzić rejestr organizowanych szkoleń i rejestr wydanych zaświadczeń.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.