13 maja 2015 r. w trakcie posiedzenia Sejmu odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Projektowana ustawa wprowadza m.in. e-zwolnienia w miejsce papierowych druków.

Nowe regulacje mają skrócić czas wystawiania zwolnień oraz znoszą obowiązek przekazywania przez pracownika zaświadczenia o niezdolności do pracy do zakładu pracy. Ponadto dzięki nowelizacji zwiększyć ma się efektywność prowadzonej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kontroli prawidłowości wykorzystania zwolnień. Projekt przewiduje, że e-zwolnienia będą dostarczane do ZUS oraz płatnika składek bez konieczności przesyłania papierowych oryginałów tych dokumentów, jak miało to miejsce do tej pory. Zgodnie z projektem lekarze uzyskają bezpłatny dostęp do danych zgromadzonych na kontach ubezpieczonych i płatników składek w zakresie niezbędnym do wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy z powodu choroby czy opieki nad członkiem rodziny. W myśl proponowanych przepisów, zwolnienia papierowe będą nadal wystawiane w przypadku wizyt domowych lub braku dostępu do Internetu. Ponadto w projekcie przyjęto, że e-zwolnienia będą udostępniane przez ZUS Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Kolejną zmianą jest nowy sposób obliczania podstawy wymiaru zasiłków w przypadku krótszego niż 12 miesięcy podlegania ubezpieczeniu chorobowemu osób prowadzących pozarolniczą działalność oraz innych grup osób, dla których podstawę wysokości składek stanowi zadeklarowana kwota. Wnioskodawca chce zlikwidować możliwość nadużyć polegających na deklarowaniu przez osoby ubezpieczone bardzo wysokich składek przez krótki okres, aby następnie otrzymać wyższe świadczenie. Nowy sposób obliczania świadczeń będzie uwzględniał rzeczywistą wysokość wpłacanych składek. Do projektu nowelizacji ustawy włączono także przepisy dotyczące zasiłku macierzyńskiego. Zgodnie z projektem prawo do tego zasiłku zyskają ubezpieczeni ojcowie lub członkowie najbliższej rodziny, w przypadku śmierci matki, porzucenia przez nią dziecka lub niemożności sprawowania opieki z powodu np. niezdolności do samodzielnej egzystencji. Ponadto zasiłek opiekuńczy będzie wypłacany także osobom niebędącym w związku małżeńskim z rodzicem stale opiekującym się dzieckiem w wieku do 8 lat. Taka sytuacja będzie miała miejsce, jeśli rodzic z powodu porodu, choroby czy pobytu w szpitalu nie będzie mógł osobiście zajmować się dzieckiem. Komisja Polityki Społecznej i Rodziny przyjęła sprawozdanie wraz z poprawkami głównie o charakterze doprecyzowującym. Dodatkowo Komisja wniosła poprawki mające na celu m.in. uregulowanie podstawy wymiaru składek ubezpieczonych różnych grup społecznych. Ponadto Komisja zaproponowała przesunięcie podstawowej daty wejścia ustawy w życie na 1 stycznia 2016 r. Sprawozdanie Komisji przedstawiła posłanka Izabela Katarzyna Mrzygłocka. W bloku głosowań odbędzie się trzecie czytanie projektu.

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 14 maja 2015 r.